دانلود رایگان


بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و - دانلود رایگاندانلود رایگان حقوق بشردوستانه يكى از مباحث مهم حقوق بين‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و ص

دانلود رایگان
بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللیعنوان تحقیق: بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 130
شرح مختصر:
حقوق بشردوستانه يكى از مباحث مهم حقوق بين الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ، از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.
حقوق بشر دوستانه مورد تأكيد اديان آسمانى بخصوص دين مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پايه عدل، رحمت و رعايت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، كودكان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بيماران، مجروحان، نابينايان و افراد افليج نيز مصونيت قائل شده و درباره حقوق اسيران، توصيه هاى فراوانی را ایراد نموده است.
در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چهاز وقوع جنگ جلوگیري نمیکند،اما دردها و آسیبهاي انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه میکاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی،نشان میدهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .
واژگان کلیدي: حقوق بشر دوستانه، اسلام، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه، غیرنظامیان، اسناد بین المللی.
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
الف- اهمیت موضوع2
ب- اهداف تحقیق4
ج- پرسش های تحقیق4
د- فرضیه های تحقیق5
ه- روش تحقیق5
و- سازماندهی تحقیق5
بخش اول- کلیات6
فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه8
مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف8
گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه8
بند اول –معنا8
بند دوم – تعریف8
بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر9
گفتار دوم - پیشینه تاریخی 10
مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف12
گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه12
بند اول -اصول حقوق بين الملل بشر دوستانه12
بند دوم- قواعد اساسي حقوق بين المللي بشردوستانه13
بند سوم- اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه14
گفتار دوم- اهداف وانگیزه14
فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه 14
مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه 15
گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه15
بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی 15
بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی ..16
بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی17
گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی18
بند اول- عرف18
بند دوم- اصول کلی حقوقی18
بند سوم- معاهدات بین المللی18
گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه19
مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه 21
گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ21
بند اول-محدوديت ها ی عمليات جنگي21
بند دوم-تعریف جنایات جنگی22
بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی24
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی25
گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل27
بند اول-تعديل اصل عدم مداخله در امور داخلي دولت ها29
بند دوم- رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه سازمان ملل31
بند سوم- رابطه حاکميت و مداخله بشر دوستانه در رويه قضايي بين المللي37
بند چهارم- توجيه مداخله در قلمرو حاکميت دولت ها38
گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم40
بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم40
بند دوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی44
بند سوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی46
بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه 11 سپتامبر تا کنون48
بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل 49
فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام50
مبحث اول - اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام50
گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات51
بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام53
بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی54
گفتار دوم ـ ويژگى هاى جنگ در اسلام55
بند اول ـ در راه خدا بودن55
بند دوم ـ عادلانه بودن56
بند سوم ـ دفاعى بودن57
بند چهارم ـ انسانى بودن60
مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام62
گفتار اول- تفكيك بين نظاميان و غير نظاميان62
بنداول- حقوق غير نظاميان در جنگ از ديدگاه قرآن63
بند دوم- حقوق غير نظاميان از ديدگاه روايات و سيره ائمه معصومين (ع64
بند سوم- حقوق غير نظاميان از ديدگاه فقه68
گفتار دوم - حمایت از غیر نظامیان در اسلام70
بند اول- اطفال تبعه دشمن70
بند دوم- حقوق زنان70
بند سوم- حمایت از افراد سالمند72
بند چهارم- حمایت از بيماران، مجروحان و سایر افراد خاص73
بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی74
بند ششم- حمایت از نمايندگان و فرستادگان74
گفتار سوم- حقوق اسيران جنگي75
بند اول- رفتار انسانی با اسرا75
بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا78
بند سوم- آزادی اسیران79
فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل81
مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل81
گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی81
گفتار دوم –حمايت عام از افراد غيرنظامی84
بند اول- احترام به گروه های انسانی84
بند دوم- حمايت خاص از برخی طبقات افراد غيرنظامی 84
بند سوم - رنج و عذاب غيرنظاميان86
مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه87
گفتار اول - بررسی کنوانسیون های ژنو88
بند اول- كنوانسيون اول ژنو در مورد وضعيت مجروحين و بيماران در ميادين جنگي89
بند دوم- كنوانسيون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در دريا89
بند سوم - كنوانسيون سوم مربوط به رفتار با اسيران جنگی91
بند چهارم- کنوانسيون چهارم مربوط به حمايت از افراد غيرنظامی در دوران جنگ92
بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو92
گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت ازحقوق کودک93
بند اول - نقش سازمان های دولتی94
بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی94
گفتار سوم - اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی95
گفتار چهارم- کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ95
بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون96
بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی96
بند سوم - دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد96
بند چهارم- روشهای اجرائی97
بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون97
گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری98
بند اول- نسل کشی یا ژنوسید99
بند دوم- جنایت علیه بشریت99
بند سوم- جنایت جنگی99
بند چهارم- جنایت علیه صلح100
نتیجه گیری101
ضمائم103
منابع و ماخذ106


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
حقوق بشر


حقوق بشر دوستانه


اسلام


حقوق بین الملل


مخاصمات مسلحانه


غیرنظامیان


اسناد بین المللی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درمورد امام علی (ع)

دانلود پاورپوینت آداب، الگوهای رفتاری و اخلاق

مدلسازی عددی حركت آمیزه تزریق سیمانی در پرده آب

مدلسازی عددی حركت آمیزه تزریق سیمانی در پرده آب

1000 الگوی خیاطی

طرح توجیهی تولید سیستمهای تهویه مطبوع

مينياتور

کنوز الرموز

مقاله درمورد بررسي تأثیر تفکر مثبت در موفقیت

کوره شناسی