دانلود رایگان


بررسي تنش هاي پسماند، در نمونه هاي تنش زدایی شده - دانلود رایگاندانلود رایگان یکی از مباحث مهم در زمینه جوشکاری در سازه های مهندسی بحث کاهش تنشهای پسماند در خطوط جوش و بهبود کیفی جوش است. تنشهای پسماند باعث کاهش حد تحمل بار، عمر اتصا

دانلود رایگان
بررسي تنش هاي پسماند، در نمونه هاي تنش زدایی شده به روش حرارتی و آلتراسونیکعنوان تحقیق: بررسي تنش هاي پسماند، در نمونه هاي تنش زدایی شده به روش حرارتی و آلتراسونیک
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 103
شرح مختصر:
یکی از مباحث مهم در زمینه جوشکاری در سازه های مهندسی بحث کاهش تنشهای پسماند در خطوط جوش و بهبود کیفی جوش است. تنشهای پسماند باعث کاهش حد تحمل بار، عمر اتصالات جوشی و تغییر فرم هایی در سازه های جوشکاری شده می گردند. هدف از این تحقیق بررسی تنشهای پسماند، در نمونه های تنش زدایی شده به دو روش حرارتی و آلتراسونیک می­باشد. دراین تحقیق ابتدا دو ورق از جنس کربن استیل پس از آماده سازی و جوشکاری به سه قسمت مساوی تقسیم شده است. نمونه Aبه روش حرارتی و نمونه B با استفاده از ضربات آلتراسونیک تنش زدایی گردید. در مرحله بعد و پس از تنش زدایی دو نمونه A و Bاز روش سوراخ مرکزی جهت تعیین تنش پسماند هر یک از نمونه ها استفاده شد. نمونه C نیز نمونه دیگری است که برروی آن هیچ گونه عملیات تنش زدایی صورت نگرفته و مقدار تنش پسماند آن نیز با روش مذکور تعیین می گردد. پس از آن و در جهت اعتبار بخشی نتایج به دست آمده از روش سوراخ مرکزی، نمونه ها به روش پراش پرتو ایکس مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنش زدایی با استفاده از ضربات آلتراسونیک نسبت به تنش زدایی به روش حرارتی نتایج مطلوب تر و تنش های باقیمانده در نمونهB نیز کمتر می باشد.
واژه های کلیدی : تنش­زدایی با ضربات آلتراسونیک، تنش­زدایی حرارتی، روش سوراخ مرکزی، استاندارد پراش اشعه ایکس.
فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه3
1-2- فصل بندی مطالب4
1-3- نحوه تشكيل تنش هاي پسماند5
1-3-1- تشريح تنش پسماند در جوش6
1-3-2- روش هاي بهبود استحكام خستگي9
1-4- روش هاي تنش زدايي و طبقه بندي آنها10
1-4-1- تنش زدایی طبیعی12
1-4-2- تنش زدایی حرارتی12
1-4-3- تنش زدایی ارتعاشي16
1-4-4- روش اضافه باري17
1-4-5- روش ساچمه كاري17
1-4-6- تنش زدایی جوش با ضربات آلتراسونيك (UIT18
1-5- روش هاي اندازه گيري تنش هاي پسماند19
1-5-1- روش سوراخ مركزي24
1-5-2- روش پراش پرتو X24
1-5-3- روش انحنا ولايه برداري31
1-5-4- روش تفرق الكترون31
1-5-5- روش تفرق نوترون32
1-5-6- روش رهاسازي ترك32
1-5-7- روش مغناطيسي33
1-5-8- روش ماورا صوتي33
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- مقدمه36
2-2- مطالعات انجام شده در زمينه تنش زدايي و تنش هاي پسماند 36
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه 42 3-2- آماده سازي نمونه ها جهت جوشكاري42
3-3- فرآيند جوشكاري نمونه ها به روش TIG43
3-4- آماده سازي نمونه ها جهت تنش زدايي45
3-5- عمليات تنش زدايي حرارتي بر روي نمونه A46
3-6- عمليات تنش زدايي با ضربات آلتراسونيك48
3-6-1- مكانيزم رفتار دستگاه UIT بر روي جوش49
3-6-2- معرفي دستگاهUP-50052
3-6-3- مشخصات دستگاهUP-50055
3-6-4- عمليات تنش زدايي با ضربات آلتراسونيك برروي نمونهB55
3-7- نمونه بدون تنش زدايي (نمونه C56
3-8- اندازه گيري تنش پسماند به روش سوراخ مركزي56
3-8-1- مشخصات STRAIN GAUGE مورد استفاده57
3-8-2- مراحل نصب STRAIN GAUGE برروي نمونه و ارتباط آن با دستگاه 58
3-8-3- ثبت داده ها توسط دستگاه HOLE DRILLING62
3-9- اندازه گيري تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس 63
3-9-1- آماده سازی نمونه ها جهت نصب در دستگاهXRD63
3-9-2- معرفی دستگاه اندازه گیری تنش پسماند به روش استاندارد پراش اشعه ایکس64
3-9-3- ثبت داده ها توسط دستگاهXRD66
فصل چهارم : نتایج
4-1- مقدمه 69
4-2- نتايج به دست آمده از روش HOLE DRILLING 70
4-3- بررسي و تحليل نتايج به دست آمده از روش سوراخ مرکزی 71
4-4- نتايج به دست آمده از روش استاندارد پراش اشعه ایکس 72
4-5- بررسي و تحليل نتايج به دست آمده از روش استاندارد پراش اشعه ایکس74
4-6- اعتبار بخشی نتايج به دست آمده از روش سوراخ مرکزی با استفاده از روش استاندارد پراش اشعه ایکس75
فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات
5-1- مقدمه 77
5-2- جمع بندي مطالب 77
5-3- پيشنهادات 79
فهرست جدول ها
جدول 3-1- مقایسه ZONE های تعریف شده پس از عملیاتUP64
جدول 3-2- مشخصات دستگاه XRD79
جدول 4-1- نتایج حاصل و مقدار تنش موجود در نمونه هایA ، B و C84
فهرست شکل­ها
شکل 1-1- طبقه بندی انواع روشهای جوشکاری و تنش­زدایی 10
شکل 1-2- طبقه بندی انواع روشهای تنش­زدایی11
شکل 1-3- مراحل عملیات حرارتی بر حسب دما،زمان13
شکل 1-4- انجام عملیات حرارتی برروی لوله14
شکل 1-5- امتداد ترکهایريزازسطحقطعهبهسمتمرکزقطعه15
شکل 1-6- تغییر شکل یا اعوجاجدراثرتغييرحجمحاصلهاز دگرگونیفازها15
شکل 1-7- فرآیند ساچمه زنی و تاثیر آن بر روی قطعه18
شکل 1-8- نحوه نصب کرنش­سنج برروی نمونه و شرایط آن قبل از سوراخ شدن20
شکل 1-9- وضعیت تنش در قطعه پس از ایجاد سوراخ کامل21
شکل 1-10- ترتیب قرار گرفتن گیج ها برای اندازه گیری تنش پسماند22
شکل 1-11- نمونه اي از دستگاه HOLE DRILLING24
شکل 1-12- روش لاوه در شبکه وارون25
شکل 1-13- روش لاوه در حالت انعکاسی 25
شکل 1-14- روش لاوه در حالت عبوری26
شکل 1-15- روش کریستال چرخان 26
شکل 1-16- پیکربندی XRD در حالت پودری27
شکل 1-17- محور های دوران پویش ω وΦ28
شکل 1-18- تاثیر تنش پسماند بر شکل منحنی پراش 29
شکل 1-19- تاثیر وجود تنش پسماند در جابجایی قله منحنی پراش30
شکل 1-20- شرایط تنش صفحه ای و نمایش زوایای مختلف در پراش اشعهX30
شکل 1-21- گونه های متفاوت اعمال شده درروش پرتو شدید X32
شکل 3-1- شمای کلی فرآیند جوشکاری به روش TIG44
شکل 3-2- نمونه جوشکاری شده با استفاده از جوش آرگن 45
شکل 3-3- نحوه قرارگیری المنتهای دستگاه تنش زدایی47
شکل 3-4- مكانيزم و رفتار دستگاه تنش زدايي آلتراسونيك50
شکل 3-5- بهبود خواص مکانیکی پس از استفاده از فرایند UP51
شکل 3-6- ژنراتور دستگاه آلتراسونيك53
شکل 3-7- ابزار انتقال دهنده در دستگاه تنش زدايي آلتراسونيك54
شکل 3-8- سر هاي مربوط به دستگاه تنش زدايي آلتراسونيك54
شکل 3-9- نمونه تنش زدایی شده با استفاده از ضربات آلتراسونیک56
شکل 3-10- شماتیک کرنش سنجمورد استفاده58
شکل 3-11- کرنش سنج نصب شده بر روی نمونه جوشکاری شده59
شکل 3-12- اتصال سه کرنش سنج نصب شده بر روی نمونه60
شکل 3-13- نمای کلی از دستگاهHOLE DRILLING61
شکل 3-14-نمونه سوراخ شده در محلSTRAIN GAUGE پس از انجام عملیات62
شکل 3-15- نمونهA وBجهت اندازه­گیری تنش پسماند به روش پراش اشعه X64
شکل 3-16- دستگاه مورد استفاده جهت اندازه گیری تنش پسماند65
شکل 4-1- شرایط براگ در زاویه 95/136درجه برای نمونه تنش زدایی شده به روش حرارتی74
مراجع 80


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
تنشهای پسماند


تنش زدایی


حرارتی


آلتراسونیک


تنش زدایی با ضربات آلتراسونیک


تنش زدایی حرارتی


روش سوراخ مرکزی


استاندارد پراش اشعه ایکس


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پايان نامه بررسي تنش گيري ارتعاشي

... پايان نامه بررسي تنش گيري ... تنش گیری ارتعاشی تنش های پسماند در جوشکاری تنش گیری ...

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی …

تاثیر تنش فشردگی خاک بر متغیرهای ریخت‌شناسی نهال (اندازه) و زی‏توده کاج سیاه

مهندسی و بازرسی جوش - عمليات حرارتي تنش زدايي

تنش هاي پس مانده در جوش تنش هاي پسماند ... در فولاد هاي پيش گرم شده, ... در بررسي هاي ...

پايان نامه بررسي تنش گيري ارتعاشي

... پايان نامه بررسي تنش گيري ... تنش گیری ارتعاشی تنش های پسماند در جوشکاری تنش گیری ...

همایش های تاریخی و گردشگری : همایش ها ، کنفرانس ها …

همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس 08 اسفند ماه 1395 محورهای همایش : • مبانی و ...

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی …

تاثیر تنش فشردگی خاک بر متغیرهای ریخت‌شناسی نهال (اندازه) و زی‏توده کاج سیاه

مطلب این است : تنش های پسماند در جوشکاری - ما …

تنش هاي پسماند به ... همگن پخش شده اند . اغتشاش در ... هاي کشش بر روي نمونه ...

ده و دهياري - مديريت در روستا موانع و راهكارها

+نوشته شده در پنجشنبه دوم مهر ۱۳۸۸ساعت ۱۹:۳۳ بعد از ظهر توسط قباد ياري |

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه …

جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد

ده و دهياري - مديريت در روستا موانع و راهكارها

+نوشته شده در پنجشنبه دوم مهر ۱۳۸۸ساعت ۱۹:۳۳ بعد از ظهر توسط قباد ياري |

تنش های پسماند چیست؟ - farsibuzz.ir

تنش های پسماند (Residual Stresses) ... مطلب این است : تنش های پسماند در ... انقباض و تنش پسماند : ...

پايان نامه بررسي تنش گيري ارتعاشي

... پايان نامه بررسي تنش گيري ... تنش گیری ارتعاشی تنش های پسماند در جوشکاری تنش گیری ...

همایش های جغرافیا و زمین شناسی : همایش ها ، …

سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 10 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

همایش های جغرافیا و زمین شناسی : همایش ها ، …

سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی 10 اسفند ماه 1395 محورهای همایش :

تنش زدایی چیست؟ – عملیات حرارتی و تنش زدایی

تنش زدایی یا تنش گیری که در اصطلاح به آن pwht یا پسگرم نیز می‌گویند فرآیندی است، جهت از ...

وبلاگ تخصصی ساخت و تولید - انواع روشهای …

چكيده : در اين تحقيق به بررسي نحوه تاثير گذاري پارامتر هاي ماشينكاري وايركات بر زبري ...

مقاله 93 بررسی شرایط قاضی در حقوق موضوعه160ص

تحقیق درباره چرا اندازه گیری می‌کنیم

بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش

تحقیق پاورپوینت عوارض دخانیات

اجرای تونلهای پوش و كند در محیطهای شهری مطالعه

مدلسازي برج حباب

جی پی اس

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان پل سزان 15 ص

col,gps,sms

تحقیق درباره دزدگیر 12 ص