دانلود رایگان


مقاله درباره معرفی رشته و شغل مامایی - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 9فهرست مقدمه....................................................................

دانلود رایگان
مقاله درباره معرفی رشته و شغل ماماییفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
فهرست مقدمه.....................................................................................1 حیطه رشنه مامایی.......................................................................1 آیندهشغلی،بازارکار،درآمد........................................................3 توانایی هایجسمی،علمی،روانی....................................................4 وضعیتادامهتحصیلدرمقاطعبالاتر..................................................5 ماماومسئولیتهایحرفهایماما.....................................................6 تعریفماما...............................................................................6 مسئولیتهایماما......................................................................7 معرفیرشتهوشغلمامایی مقدمه درهرلحظه،نوزادیانوزادانیدرگوشهوکناردنیامتولدمی شوند. حادثه ایکهکثرتوقدمتآنباعثشدهاستتاعظمتاینبزرگترینمعجزهخلقتازچشمهاپنهانبماند. آری! تولدبزرگترین،باشکوه ترینوبحرانی ترینلحظهزندگیوقدیمی ترینتجربهبشریاستودرمیانمشاغلنیزمامایی( درشکلسنتیآن) یکیازقدیمی ترینمشاغلاست . زیراازقدیم،عده ایاززنانبودندکهبهدلیلتجربهبسیارواطلاع ازداروهایگیاهیوتاثیراتآنها،بهزناندیگرکمکمی کردندتاوضعحملآسان تروایمن تریداشتهباشند. التبهنبایدتصورکردکهآنچهامروزبهنامحرفهودانشماماییمعروفاست،ادامهودنبالههمانماماییسنتیاستبلکهامروزهماماییدانشیاستکهبرمشاهده، آموزش،پیشگیری،تحقیق،تشخیصودرماناستوارشدهاست. حیطهرشتهمامایی: مامایییکیاززیرمجموعه هایعلومپزشکیاستکهنقشهایبسیارگسترده ایاعمازنقشمشاوره ای،آموزشی،مراقبتی،حمایتی، درمانگریوتحقیقاتیاست. البتهتمامیایننقشهادرارتباطبامادروکودکمفهومپیدامی کندیعنیمامابهمشاورهقبل، بعدوهنگامازدواج،آموزشنحوهتنظیمخانواده،مراقبتدردورانبارداری،زایمانطبیعیومراقبتبهداشتیمادروکودکوآموزشبهدختراندرزمینهبهداشتدورانبلوغوبعدازآنمی پردازد. حیطهرشتهماماییازدورانقبلازحاملگیشروعمی شودوتاپساززایمانو ۶ سالگیکودکادامهپیدامی کند.دردورانقبلازحاملگیمامابررسیمی کندکهآیایکمادرتواناییحاملهشدنراداردواگرحاملهشودخطریبرایخودشیاجنینشبوجودمی آیدیانه؟برایمثالمادراندیابتی،مادرانیکهبیماریقلبیپیشرفتهدارند،مادرانیکهسابقهخانوادگیواضحیازناهنجاریهایژنتیکیدارندومادرانیکهقبلابچهمعلولبهدنیاآوردهیاچندبارسقطکرده اند،بایدقبلازحاملگیبامامامشورتکردهوآزمایشهایلازمراانجامدهند. درواقعدراینمرحلهمامابهمشاورهبازنانعلاقه مندبهبارداریوشناساییزنانپرخطرازنظربارداریوزایمانمی پردازدوآنهارابهمتخصصمربوطارجاعمی دهد. مرحلهبعدحاملگیاستکهدراینمرحلهمراقبتازبارداردردرمانگاههاباکلینیک هایمراقبتازبارداریبرعهدهمامااست. درایندورانخانمبارداردرفواصلیمعینکهمامامشخصمی کندبهکلینیکمراجعهکردهومعاینهمی شودتاماماضمنمعاینه،مشاورهوآزمایشازسلامتمادروجنینمطمئنگرددودرصورتیکهخطریمادریاجنینراتهدیدمی کندزودتشخیصدادهوازعواقبجدیووخیمآنجلوگیرینماید. برایمثالمادریکهدچارفشارخونحاملگیشدهاستاگرزودتشخیصدادهنشودبهقیمتجانمادروجنینتمامخواهدشد. گفتنیاستکهدراینمرحلهمامامی توانددرزمینه هایمختلفمانندتغذیه،بهداشتفردی ،ورزش،کتنیک هایتنفسواطلاعازسلامتجنینبهمادرآموزشدادهواورابرایزایمانآمادهسازد. مرحلهبعدمرحلهزایماناستکهازپذیرشمادردراتاقدردشروعشدهوبهوضعحملدراتاقزایمانخاتمهپیدامی کند. دراینمرحلهمامابررس هایاولیهراانجاممی دهدوپسازاطمینانازآمادگیمادربرایزایمانوسلامتمادروجنینهمچنیناطمینانازیکزایمانطبیعیمسوولیتزایمانرابرعهدهمی گیرد. دراینمرحلهاگرزایمانبامشکلیروبروباشدمثلاجنیندرحالتطبیعینبودهیامادربیماریخاصیمثلبیماریقلبیپیشرفتهداشتهباشدیااینکهنیازبهسزارینباشد،اینوظیفهپزشکزنانوزایماناستکهمسوولیتزایمانرادربیمارستانیازایشگاهبرعهدهبگیرد. درمرحلهبعداززایماننیزکنترلسلامتنوزادومادروآموزشنحوهرسیدگیوچگونگینگهداریفرزندبرعهدهمامااست. مرحلهبعدنیزواحدبهداشتمادروکودکاستکهدراینمرحلهتعیینوضعیترشدوتکاملکودکشاملرشدفیزیکیوتکامل هایاجتماعی،رفتاریوگفتاریاز ۵ روزگیتا ۶ سالگیوواکسیناسیونکودکبرعهدهمامااست. ازسویدیگربخشیازکارمامابهزنانبرمی گردد. دراینبخشمامادردرمانگاههایزنانیادرمطب هاخصوصیبهپیشگیریهایاولیهازسرطاندهانهرحموپستانپرداخختهیادرمراکزنازاییبهعنوانمشاورنازاییفعالیتمی کند. آیندهشغلی،بازارکار،درآمد: درموردفرصت هایشغلیرشتهمامایینظراتمتفاوتیوجوددارد. عده ایمعتقدندکهدرحالحاضرفرصت هایشغلیماماییبیشتررشته هایعلومپزشکیمحدودوبسیاراندکاستوازهمینروتعدادبی شماریازفارغ التحصیلاناینرشتهبیکارهستندیادرشغلهاینامربوطبارشتهتحصیلیخودفعالیتمی کند. بههمیندلیلبهتراستکهاینرشتهمحدودشدهیاحتیحذفشدهوبهجایآنهمچونگذشته نرسماما تربیتگردد. (پرستارهاییکهدورهتخصصیماماییرانیزآموزشدیده اند.) بههرحالازمراکزیکهیکمامامی توانددرآنهامشغولبهکارشود،می توانبهبیمارستانها،زایشگاهها،درمانگاههاومراکزبهداشتیوطرحپزشکخانوادهاشارهکرد. همچنینماماطبققوانینحاضردرصورتداشتنمدرککارشناسیمی تواندمطلبدایرکردهودرآنبهارائهخدماتبهداشتیودرمانیبپردازد. توانایی هایجسمی،علمی،روانیو… موردنیازوقابلتوصیه: رشته هایعلومپزشکیبویژهسهرشتهپزشکی،پرستاریومامایینیازبهعلاقهواحساسمسوولیتبسیاردارد . برایمثالیکمامابدونعشقوعلاقهلازمنمی تواندفریادهایناشیازدردیکزائوراتحملکندوپاسخگوینیازهایاوباشد. فراموشنکنیم : رشتهماماییعشقوعلاقهوصبروحوصلهبسیاربالامی خواهدچونیکخانمدرحالزایمانشرایطبسیارحساسیداردوبسیاریازحرفهایاحرکاتشدراختیارخودشنیستویکمامابایددرحدامکانباصبروحوصلهبسیاربهاوآرامشوقوتقلببدهدوتوجهداشتهباشدکهمسوولیتجاندونفریعنیمادروجنیناورابرعهدهدارد. همچنینیکمامابایدبسیارباهوشونکته سنجباشدوازمقابلمسائلهرچندکهکوچکباشدبهسادگینگذرد،زیراخیلیازمسائلیاعلائمکوچکیکهدرهنگامباردارییازایمانظاهرمی شود،درصورتعدمتوجهمی تواندخطراتجانیبراینوزادیامادربهدنبالداشتهباشد. همچنیندانشجویاینرشتهبایدتحملخونوخونریزی،شب کاریودرکلکاردرمحیطبیمارستانراداشتهباشدوبهکارعملینیزعلاقه مندباشدچوندروساینرشتهبیشترعملیاستوکمترجنبهتئوریدارد. درسالهایاخیردانشجویانمستعدوخوبیواردرشتهماماییمی شوندامامتاسفانهبسیاریازدانشجویانشناختدقیقیازاینرشتهندارند. برایمثالنمی دانندکهدرترم هایاولبایددربیمارستان کارهاوخدماتابتداییپرستاریراانجامدهندوحتیگاهیاوقاتبههمیندلیلسرخوردهمی شوندوانصرافمی دهند،درحالیکهاگرباعلاقهوعشقلازموارداینرشتهشوند،متوجهمی شوندکهماماییرشتهباارزشوپراهمیتیاستکهازنظرمعنویمی تواندانسانرابهمعنایواقعیکلمهراضیکند. دانشجویماماییبایدازنظرجسمیوروحیسلامتکاملداشتهوازروابطاجتماعیخوبیبرخوردارباشدچونمشاورهوآموزشبخشمهمیازکاریکمامااست . گفتنیاستکهرشتهماماییتنهاازبینداوطلبانزندانشجومی پذیرد. وضعیتادامهتحصیلدرمقاطعبالاتر: (کارشناسیارشدو… ) کارشناسیارشدمامائیناپیوستهبهاولینمقطعتحصیلیپسازکارشناسیگفتهمی شود. طولدورهکارشناسیارشدحداقل ۲ سالوحداکثر ۳ سالاست. دورهدکترایماماییکهپسازاتمامتحصیلاتدرمقطعکارشناسیارشد،می توانبهآنراهیافتبهتازگیدرشورایعالیبرنامه ریزیتصویبشدهاست. ماماومسئولیتهایحرفهایماما : زناندرسنینمختلفبهفردماهردیگریکهمعمولاًیکزناستوابستهاندتادرطولزایمانهمراهشانباشد. اینفردمامااستکهمعنیاصلیآنهمراهزنمیباشد. ومهارتهایاوتلفیقیازهنروعلماست. تعریفماما ( midwife) : مامابهشخصیاطلاقمیشودکهتحصیلاتماماییرادرحدکارشناسیوکارشناسیارشدبرابرمقرراتدرمراکزآموزشداخلیوخارجیبپایانرسانیدهوموفقبهاخذپروانهرسمیماماییازمقاماتصلاحیتدارمربوطشدهباشد. اوبایدقادربهنظارت،مراقبتوتوصیهبهزناندردورانبارداری،زایمانودورهبعداززایمان،هدایتزایمانهابامسئولیتخودومراقبتازنوزادوشیرخواروکودکزیر ۶ سالباشد. اینمراقبتشاملپیشگیری،کشفحالاتغیرطبیعیدرمادروکودک،فراهمساختنکمکهایپزشکیواجرایاقداماتاورژانسدرنبودکمکپزشکیمیباشد. اووظیفهمهمیدرمشاورهوآموزشبهداشتنهتنهابرایزنانبلکهبرایخانوادهوجامعهدارد. کارمامابایدشاملآموزشدورانبارداری،آمادهکردنوالدینبرایپذیرشوظایفپدریومادریبودهوبهتنظیمخانوادهومراقبتهایکودکوبعضیازمواردبیماریهایزنانگسترشیابد. اومیتوانددربیمارستانها،درمانگاهها،واحدهایبهداشتی،منازل ( مشاورهماماییوزایماندرمنزل ) وهرشکلدیگریازارائهخدماتماماییکارکند. توجه : وزراتبهداشتودرمانوآموزشپزشکیمیتواندبنابهنیازسیستمشبکهوواحدهایتابعهزیرنظرمدیریتشبکهومتخصصینزنانوماماییوکارشناسانماماییپروانهدارازوجودکاردانهایماماییاستفادهخدمتیموردنیازرابعملآورد. مسئولیتهایماما : ۱ ـصلاحیت :
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قالب پاورپوینت رشته کشاورزی

بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان

تحقیق درباره SPOOFING

نقش یاتاقان و روانکاری در اتومبیل

سوالات مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ترمی

مدیریت عدم قطعیت مکانی

مقاله درباره خیام و رودکی

تشریح کامل مسائل کتاب انتقال حرارت هولمن فایل

دانلود پاورپوینت مدیریت روستایی در ایران(از آغاز

دانلود پاورپوینت مدیریت روستایی در ایران(از آغاز