دانلود رایگان


مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعه اخلاق حرفه¬ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه می¬باشد. این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب- کم غالب انجام گ

دانلود رایگان
مطالعه اخلاق حرفه ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطهعنوان تحقیق: مطالعه اخلاق حرفه ­ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 157
شرح مختصر:
هدف پژوهش حاضر بررسی مطالعه اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران مدارس مقطع متوسطه می­باشد. این پژوهش در پارادایم کیفی و با استفاده از مدل غالب- کم غالب انجام گرفت. در این مدل از ترکیب دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. گردآوری داده­ها در بخش کیفی، به روش مصاحبه نیمه عمیق صورت گرفت که در آن افراد مورد مطالعه به شیوه هدفمند انتخاب شدند. جمع­آوری داده­ها در بخش کم غالب یعنی بخش کمی نیز با استفاده از مقیاس محقق­ساخته اخلاق حرفه­ای مشاوران که بر اساس مبانی نظری موجود در زمینه اخلاق حرفه­ای و نیز اساس­نامه سازمان نظام روان­شناسی ساخته شد، در جامعه آماری مشاوران مدارس مقطع متوسطه انجام گرفته است که گویه­های مقیاس اخلاق حرفه­ای مشاوران شامل چهار گویه است، رازداری، عدم آسیب­رسانی، صداقت، برقراری مساوات. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی از شیوه تحلیل محتوای استقرایی و در بخش کمی از تحلیل واریانس اندازه­گیری­های مکرر، آزمون تی­تست برای گروه­های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.
نتایج پژوهش نشان داد که مشاوران جذب دانش­آموز، جلب اعتماد او، توجه به شرایط مراجع، برقراری ارتباط کلامی، واقع­نگری، توجه به نیاز مراجع، خلق نیکو، سرزنش نکردن، صداقت، انگیزه­بخشی، عدم قضاوت ارزشی، ارائه پیامدهای مثبت و مطلوب، القای توانایی­های شخصیتی به فرد، عدم سوء استفاده از مراجع و تعهد، برقراری ارتباط غیرکلامی و داشتن فضای خصوصی را از جمله نکات و مواردی می­دانند که در رابطه با دانش­آموزان باید رعایت شود. آنان برقراری مساوات، اولویت­بندی مراجعان بر اساس مشکل، ارائه خدمات مدبرانه (تشخیص افراد دارای مشکل در مدارس از طرف مشاور) به دانش­آموز را در اولویت قرار داده­اند. همچنین رازداری را یکی از مهم­ترین اصول اخلاق حرفه­ای عنوان کردند و ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات دانش­آموز به گروه­های دیگر تنها در دو حالت (خودکشی و دیگرکشی) مجاز دانستند. ایشان میزان پایبندی مشاوران به اصول اخلاق حرفه­ای را مثبت قلمداد کرده و معتقدند موانع رعایت این اصول عبارتند از: مجهول ماندن نقش مشاور، بی­توجهی به مشاوره سازشی، عدم آگاهی از نقش مشاور. دلایل اهمیت رعایت اخلاق حرفه­ای از دیدگاه مشاوران را، اخلاق حرفه­ای پیش­نیازی برای مشاوره، رعایت نظم، اصلاح دانش­آموز، افزایش انگیزه برای مراجعه، برطرف کردن موانع، عدم قضاوت افراد غیر متخصص عنوان کردند. نتایج کمی پژوهش، با استفاده از نرم­افزار spss تحلیل شده است. که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بالاترین میانگین بعد غالب اخلاق حرفه­ای مشاوران، عدم آسیب­رسانی می­باشد. همچنین بین سن و صداقت و برقراری مساوات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر آن بین جنسیت و ابعاد اخلاق حرفه­ای، فقط در بعد صداقت تفاوت معناداری وجود دارد.
واژه­ های کلیدی : اخلاق­ حرفه­ ای- مشاوران مدارس- مقطع متوسطه
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
1-1- بیان مسئله. 4
1-2- اهمیّت و ضرورت پژوهش.... 7
1-3- اهداف پژوهش.... 11
1-3-1- اهداف بخش کیفی.. 12
1-3-2- اهداف بخش کمی.. 12
1-4- تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات... 12
1-4-1- اخلاق:12
1-4-2 - اخلاق حرفه ای.. 12
1-4-3- مشاوره13
فصل دوم: بررسي ديدگاه صاحبنظران و پيشينه پژوهش
2-1- مبانی نظری.. 16
2-1-1- مقدمه. 16
2-1-2- رویکردهای عمده در فلسفه اخلاق.. 16
2-1-3- دیدگاه صاحبنظران.. 21
2-1-4- تاريخچه حرفه اي گري.. 37
2-1-5- تاریخچه اخلاق حرفهای.. 40
2-1-6- عوامل پايه اي اخلاق حرفهاي.. 41
2-1-7- اخلاق حرفه ای از دیدگاه آموزه های اسلامی.. 42
2-1-8- ملاک نهایی اخلاق حرفه ای از دیدگاه اسلام. 43
2-1-9- تاریخچه اخلاق حرفه ای مشاوران.. 45
2-1-10- اصول اخلاق حرفه ای مشاوران و روانشناسان.. 46
پژوهش های پیشین.. 49
2-2-1- پژوهش های داخلی.. 49
2-2-2- پژوهش های خارجی.. 53
2-3- پرسش های پژوهش.... 56
2-3-1- بخش کیفی.. 56
2-3-2- بخش کمی.. 56
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- طرح پژوهش.... 58
3-1-1-بخش کیفی.. 58
3-2- روش اجرا:60
3-3- اعتبار سنجی پژوهش.... 60
3-1-2- بخش كمی.. 61
3-1-2-2- جامعه آماری.. 61
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- یافته های بخش کیفی پژوهش.... 66
4-1-1- نکات کلیدی مطرح شده در متن مصاحبه شماره یک.... 67
4-1-2- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دو70
4-1-3- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره سه. 73
4-1-4- نکات کلیدی در متن مصاحبه شماره چهار75
4-1-5-نکات اساسی در متن مصاحبه شماره پنج.. 78
4-1-6- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره شش.... 80
4-1-7- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره هفت... 82
4-1-8- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره هشت... 84
4-1-9- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره نه. 86
4-1-10- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دهم.. 88
4-1-11- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره یازدهم.. 89
4-1-12- نکات اساسی در متن مصاحبه شماره دوازدهم.. 90
4-2- مولفه های اصلی و محوری.. 92
4-2-1- مولفه های اصلی مربوط به نکات و مواردی که مشاوران باید رعایت کنند. 93
4-2-2- مولفه های اصلی مربوط به نحوه دریافت مشاوره95
4-2-3- مولفه مربوط به ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات دانش آموز95
4-2-4- مولفه های اصلی مربوط به میزان پایبندی مشاوران به اصول اخلاق حرفه ای.. 95
4-2-5- مولفه های اصلی مربوط به اهمیت و لزوم رعایت اخلاق حرفه ای.. 96
4-3- تحلیل و بررسی بخش کمی پژوهش.... 98
4-3-1- ویژگیهای نمونه. 98
4-3-2- پاسخ به سوالات پژوهش.... 99
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه. 104
5-2- پرسش پژوهش.... 106
5-2-1- سوالات فرعی پژوهش.... 106
5-3- تحلیل بخش کمی.. 133
5-3-1- پرسش اول پژوهش.... 133
5-3-2- پرسش دوم پژوهش.... 134
5-4- جمع بندی نهایی.. 136
5-5 پیشنهادها138
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی.. 138
5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 138
5-5-3- محدودیتهای پژوهش.... 139
منابع و مأخذ
منابع فارسی.. 140
منابع انگلیسی 149
فهرست جداول
جدول 3-1- گویه­های مقیاس اخلاق حرفه­ای با ابعاد چهارگانه62
جدول 3-2-سنجش روایی محتوایی مقیاس اخلاق حرفه­ای63
جدول 3-3-بررسی ساختار عاملی مقیاس اخلاق حرفه­ای64
جدول 4-4-ضریب پایایی مقیاس اخلاق حرفه­ای به تفکیک ابعاد64
جدول 4-1- مؤلفه های استخراج شده از متن مصاحبه نفر اول67
جدول 4-2- مؤلفه های استخراج شده از متن مصاحبه نفر دوم70
جدول 4-3- مؤلفه های استخراج شده از متن مصاحبه نفر سوم73
جدول 4-4- مؤلفه های استخراج شده از متن مصاحبه نفر چهارم75
جدول 4-5 مؤلفه های استخراج شده از متن مصاحبه نفر پنجم78
جدول 4-6- مؤلفه های استخراج شده از متن مصاحبه نفر ششم80
جدول 4-7 مؤلفه های استخراج شده از متن مصاحبه نفر هفتم82
جدول 4-8- مؤلفه های استخراج شده از متن مصاحبه نفر هشتم84
جدول 4-9- مؤلفه های استخراج شده از متن مصاحبه نفر نهم86
جدول 4-10- مؤلفه های استخراج شده از متن مصاحبه نفر دهم88
جدول 4-11- مؤلفه های استخراج شده از متن مصاحبه نفر یازدهم89
جدول4-12- مؤلفه های استخراج شده از متن مصاحبه نفر دوازدهم90
جدول 4-13- مؤلفه های اصلی نکات و مواردی که مشاوران باید رعایت کنند93
جدول 4-14- مؤلفه های اصلی مربوط به نحوه دریافت مشاوره95
جدول 4-15- مؤلفه های اصلی مربوط به میزان پایبندی مشاوران به اخلاق حرفه­ای. 95
جدول 4-16- مؤلفه های اصلی اهمیت و لزوم رعایت اخلاق حرفه­ای96
جدول4-17- تعریف اخلاق حرفه­ای ازنقطه نظر مصاحبه­شوندگان97
جدول 4-18- اطلاعات توصیفی نمونه موردبررسی98
جدول 4-19- تحلیل واریانس اندازه­گیری­های مکرر99
جدول 4-20- ضریب همبستگی بین سن و ابعاد اخلاق حرفه­ای مشاوران100
جدول 4-21-نتایج تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت جنسیت101
جدول 4-22- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری تفاوت تحصیلات102دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اخلاق حرفه ای


مشاوران مدارس


مقطع متوسطه


اخلاق


مشاوره


حرفه ای گری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مژده: تأثیر معدل در کنکور ۹۶ مثبت شد و تلاشهایمان …

(۱۰آبان۹۵) سخن دکتر هامون سبطی به مناسبت تأثیر مثبت معدل در کنکور ۹۶. همراهی مسئولان ...

نکات مهم درس ادبیات پیش دانشگاهی(1) - دل نوشته ها

درس اول درآمدی بر تحمیدیه / نی‌نامه لغت 1- «نفیر» ؛ یعنی ... : فریاد و زاری 2- «اشتیاق» به ...

دوره متوسطه فنی و حرفهای و کاردانش | سایت …

فهرست تازه‌ترین کتاب‌های مناسب دوره متوسطه فنی و حرفهای / 1393. کتاب‌های معرفی شده ...

کافی نت دانشجویان - 4223682.blogfa.com

کافی نت دانشجویان - ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت ...

روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: یک گروه از تقاضای مصرفی «سازماندهی شده»، از اوایل سال آینده با جهت‌دهی ...

انقلاب ۱۳۵۷ ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انقلاب ۱۳۵۷ ایران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی (۱۱ فوریه ۱۹۷۹) با مشارکت طبقات ...

تأثير معدل در كنكور۹۵ : نشر دریافت

Published by مدیركل سایت نشر دریافت خبرهای مرتبط دیگر را در سه لینک زیر بخوانید: همه چیز ...

انقلاب ۱۳۵۷ ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انقلاب ۱۳۵۷ ایران در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ هجری خورشیدی (۱۱ فوریه ۱۹۷۹) با مشارکت طبقات ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع; ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع

روایت امام جعفر صادق(ع) از سیره امام محمدباقر(ع) - آکا

روایت امام جعفر صادق(ع) از سیره امام محمدباقر(ع) روایات امام صادق,ادعیه,امام محمد باقر ...

مصاحبه با رتبه 1 کنکور تجربی 95 - کنکور

مصاحبه با محمد احمدی رتبه 1 کنکور تجربی 95. از برق شریف انصراف دادم تا پزشکی دانشگاه ...

استخدام قوه قضائیه در سال ۹۵ (کلیه اخبار ) | استخدام

سوالات استخدامی قوه قضائیه. سوالات آزمون قضاوت + پاسخنامه. در مصاحبه استخدامی چه می ...

تحقیق و پژوهش در متوسطه - علوم اجتماعی

الگوی طرح درس سالانه طرح درس سالانه یا طرح درس کلیفعبارت از این است که محتوای یک ...

نکات مهم درس ادبیات پیش دانشگاهی(1) - دل نوشته ها

درس اول درآمدی بر تحمیدیه / نی‌نامه لغت 1- «نفیر» ؛ یعنی ... : فریاد و زاری 2- «اشتیاق» به ...

تأثير معدل در كنكور۹۵ : نشر دریافت

Published by مدیركل سایت نشر دریافت خبرهای مرتبط دیگر را در سه لینک زیر بخوانید: همه چیز ...

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از ...

ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و Find ...

تحقیق درباره درياي خزر و محيط زيست

تحقیق درباره اثر سولفيدهاي آروماتيك بر روي سرعت

تحقیق درمورد ازدواج و تابعیت زن ایرانی

پاورپوینت درباره پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در

اقدام پژوهی : افزایش موفقیت تحصیلی دانش آموزان با

دانلود پایان نامه طراحی نرم افزار نیروی انسانی

امام رضا (ع) و بني عباس 33 ص

سمينار درس نظريه های جامعه شناسی 1و کاربردآن

اعتكاف

دانلود بررسی مفهوم شناسی و تفکیک تکرار جرم از