دانلود رایگان


مقاله درمورد بررسي جذب دانش آموزان دختر - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 39مقدمه فاقموجهكللذینحنیفاًفطرهٔاللهالتیفطرالناسعلیهاپستوایرسول( باهمهپیروانتمستق

دانلود رایگان
مقاله درمورد بررسي جذب دانش آموزان دختر دبيرستاني شهرستان ايذه به جذب نماز در سال تحصيلي 88-89فرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
مقدمه فاقموجهكللذینحنیفاًفطرهٔاللهالتیفطرالناسعلیهاپستوایرسول( باهمهپیروانتمستقیمروبهجانبآیینپاكاسلامآوروپیوستهازطریقدینخداكهفطرتدینخداكهفطرتخلقرابرآنآفریدهاستپیرویكن (سورهروم- ۳۰). پرستشیكیازابعادروحآدمیاست. انسانفطرتاًموجودیاستخداخواهوخداجوی. موجودیدرعالموجودنیستكهپرستندهوپرستشگرنباشد. ازنظرقرآننهتنهاانسان،بلكههمهموجوداتعالمثناگویخدایندودرطریقمحبتالهیدرحركتند. وبعثهمفیسبیلمحبته آنگیاهكهحركتمیكند،جزعشقاوهیچدرسرندارد،آنسنگهمكهباقوهجاذبهحركتمیكنددرواقعغیرازاینكهحقوذاتحقراجستوجومیكندومحبتخدادرذاتاوست،چیزدیگرینیست. قرآنمیفرماید: وانمنشیئالایسبحبحمدهولكنلاتفقهونتسبیحهم (سورهاسرا-۴۴).دراينفرآينددانشآموزاندرتعاملمستقيمبااطرافيان،خانواده،دوستان،مديرانحکومتي،تربيتي،معلمومربي،مسجدوروحانيت،تحتتاثيررفتارهاوپيامهايآناناستومنشهايآنانراتحتنظرداردورفتارهايتعبديواخلاقيايشانراپيگيريمينمايد. شکلگيريشخصيتمعنويواجتماعيدانشآموزازهمانابتدادرخانوادهبعددرمدرسهودرمراتببعديازطريقديگرانصورتميگيرد. بنابراينهرکدامازالگوهايرفتاريموردتوجهدانشآموزاستوتحتتاثيرآنرفتارهاميباشد.يکايکارزشهايموجوددرجامعهوخانوادهچهدرجنبههايمثبتوچهدرجنبههايمنفي،شخصيتنوجوانوجوانراپيريزينموده،درنگرشمثبتويامنفياونسبتبهمحيطاطرافخودنقشمهميراايفاخواهدکرد.تربيتوپرورشفرزندانسالمازحيثاعتقاديومنشهايپسنديدهدرگروتوجهکافيبهمسائلمحيطيورفتارياست.چنانچهپدرومادرخانوادهبهنقشالگوييخودتوجهداشتهباشندودرتنظيمروابطخويشبافرزندانهمتگمارندوتقيدبهاصولاخلاقيوانسانيوبالاخرهمذهبيراپيشهخودسازند،بيترديداحساسخوبوارزشمند،پايبندبهمسائلمعنويرابهفرزندانخودتقديمنمودهاند.تجربهخوشايندواحساسرضايتمنديازرفتارهايبروزدادهشدهکودکونوجوانرابهسوياهدافوآرمانهايتربيتيجامعههدايتخواهدکردودرنتيجهجهتيابيويرابهدرکهويتمعنويوانسانيميسرخواهدنمود.پسبههمانميزانيکهرفتارهايسنجيده،الگوهاومسئولانتربيتيدرشکلگيريشخصيتمعنويوسجايايانسانيکودکونوجوانانموثراستپديداريرفتارهايمتضادباآرمانهاياجتماعي،اخلاقيومذهبينيزدرتخريباينشخصيتوهويتواقعياوموثراست چکيده: فارابیفیلسوفمعروفاسلامیمیگوید: آسمانكهگردشمیكند،آنگردشنمازوعبادتوپرستشآسماناست. زمینكهتكانمیخوردهمینجور،بارانكهریزشمیكندآنریزشپرستشاوست،آبكهجریانپیدامیكندآنجریانپرستشوعبادتاوست. اوجعبادتخدابرایفردمسلمانازطریقنمازمتجلیمیگردد. نمازسیمایمكتباست. الصلوهٔوجهدینكم نمازستوندیناست. الصلوهٔعمودالدین . اين پژوهش به بررسي شيوه هاي تشويق و ترغيب نوجوانان و کودکان جوانان به نماز جماعت از ديدگاه احاديث و سيره معصومين عليهم السلام مي پردازد. با استفاده از شيوه هاي تعليم و تربيت اسلامي روشهاي تشويق و ترغيب مشخص گرديد. يافته هاي پژوهش به اين قرار است که در احاديث و سيره معصومين (ع)از روش بينش دادن در مورد ماهيت و اهميت نماز و نماز جماعت و بيان نقش آن در زندگي دنيا و آخرت، روش تعليم و آموزش نماز و آموزش مناسب نماز جماعت. روشهاي خيرخواهانه شامل موعظه، نصيحت بيان فلسفه و حکمت نماز جماعت امر به معروف، پيشروو اندازه و روش الگويي اسوه سازي روش محبت (تأييد و تحسين، همراهي و انظباط)شيوه تکريم شخصيت (پذيرش و احترام، برخورداري از پايگاه اجتماعي)روش زمينه سازي (مکان، زمان و شرايط نماز جماعت)و بالاخره از شيوه تنبيه استفاده شده است.اما از شيوه فريضه سازي يعني اجبار کردن نماز جماعت استفاده شده است. نقل شده از امام صادق (ع)عرض کرديم نماز خواندن در جماعت فريضه شده است؟ فرمودند:نماز فريضه است در تمام نمازها جمع شدن فريضه نيست، و لکن سنت است. فصل اول مقدمات و کليات تحقيق
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایگاه دادذه ها

تحقیق درباره اهمیت تعریق در گیاهان

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع روش های

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان مديريت

بررسی پدیده های لرزش زمین و پرتاب سنگ در عملیات

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مخاطره و بازده در

تحقیق درمورد سرطان چيست

دانلود مقاله آزادی و بردگی در اسلام

دانلود کامل کتاب متنی و صوتی سرود آفرینش دکتر

پاورپوینت لیزر