دانلود رایگان


تعيين ضريب گیاهی و پهنه بندی نياز آبی سيب زمینی - دانلود رایگاندانلود رایگان این پروژه در مورد تعيين ضريب گیاهی و پهنه بندی نياز آبی سيب زمینی می باشد

دانلود رایگان
تعيين ضريب گیاهی و پهنه بندی نياز آبی سيب زمینیعنوان: تعيين ضريب گیاهی و پهنه بندی نياز آبی سيب زمینی
قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 116
این پروژه در مورد تعيين ضريب گیاهی و پهنه بندی نياز آبی سيب زمینی می باشد و در 4 فصل و به صورت تحقیقی ، پژوهشی و عملی تهیه و تنظیم شده و کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پروژه در آن رعایت شده و به صورت بسیار کامل می باشد. این پروژه به دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی ، صنایع غذایی و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.

مقدمه
كشاورزي وزراعت در ايران بدون توجه به تأمين آب مورد نيازگياهان ميسرنيست. بنابراين بايستي برنامه ريزي صحيح براي آن بخصوص درشرايط خشكسالي صورت گيرد. برنامه ريزي صحيح مستلزم محاسبه دقيق نياز آبي گياهان مي باشد. براساس روش هاي موجود مبناي محاسبات نياز آبي گياهان ، تبخيرـ تعرق مرجع و ضرائب گياهي است. تبخير ـ تعرق مرجع توسط لايسيمتر اندازه گيري مي شود و براي سادگي كار مي توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش هاي تجربي نيز تخمين زد. ضرائب گياهي نيز از مطا لعات لايسيمتر قابل محاسبه است. اين ضرائب تابعي از عوامل مختلفي از جمله اقليم مي باشد. بنابراين بايستي درهر منطقه اي با دقت براي هرمحصولي محاسبه شود. (19) براي محاسبه و برآورد مقدارتبخير ـ تعرق سازمان خوار باروكشاورزي ملل و متحد FAO تقسيم بندي زير را منظور نموده است:
اندازه گيري مستقيم تبخير ـ تعرق به وسيله لايسيمتر
اندازه گيري مستقيم تبخير بوسيله تشتك يا تبخير سنج
فرمول هاي تجر بي
روشهاي آئروديناميك
روش تراز انرژي(5)
بعضي از روشها فقط جنبه تحقيقاتي داشته تا بتوانند فرايند هاي انتقالي بخار آب را بهتر و عميق تر بررسي نمايند.برخي ديگر به جهت نياز در برنامه هاي روزانه كشاورزي بكار مي روند. ولي دقت و اصالت روش هاي تحقيقاتي را ندارد. به هر حال براي عمليات روزانه درمزارع مي توان از روشهايي كه نتيجه آنها بيش از ده درصد با مقدار واقعي تبخير ـ تعرق متفاوت نباشد استفاده نمود.
هدف از انجام اين طرح بدست آوردن ضرايب گياهي و تعيين نياز آبي سيب زميني دراستانهاي خراسان و سمنان مي باشد كه بوسيله لايسيمتر زهكش دار در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد انجام شده است. در مورد لايسيمتر و نحوه عملكرد آن و روابط تجربي بكار رفته دراين طرح درفصل بعدي توضيح داده مي شود.

اهميت كشت سيب زميني
سيب زميني يكي از مهمترين منابع در تغذيه انسان است. اين محصول در جهان از نظر اهميت غذائي مقام پنجم بعداز گندم، برنج، ذرت و جو دارد.(11) بانگاهي به سي سال آينده، سازمان خوار بار كشاورزي (FAO) بر آورد كرده كه براي تغذيه جمعيت جهان به 60 در صد غذاي بيشتري نياز است(12) و از آنجا كه سيب زميني از نظر ارزش غذائي با توليد متوسط 2/2 تن يكي از اقلام محصولات غذايي مهم ميباشد بنابراين بايد با برنامه ريزي صحيح كشاورزي ، كه يكي از را هكار هاي آن بدست آوردن دقيق نياز آبي اين محصول است، باعث افزايش توليد آن در سطح جهان گرديد. اميد است اين تحقيق راه گشايي براي آيندگان درمسائل مديريت آبياري باشد. بيشترين سطح زير كشت اين محصول مربوط به اروپائيان است كه عملكردي بالغ بر 16 تن درهكتار را دارا مي باشند.(جدول 1-1) بطوريكه در اين جدول مشاهده مي شود حدود 43 درصد كل سيب زميني جهان در اروپا توليد مي شود.

اهميت سيب زميني در ايران
محصول سيب زميني يكي از ارقام اصلي است كه در راستاي امنيت غذايي آينده كشور ميتواند نقش عمده اي را ايفاد نمايد سيب زميني تنها محصولي است كه بعد از گندم ، برنج و ذرت ميتواند بخشي از مواد نشاسته اي و پروتئيني مورد نياز جامعه را تأمين كرده و امكان جايگزيني آن با محصولات ذكر شده وجود داشته و در كاهش واردات محصولات غذائي فوق مؤثر مي باشد.(29) سطح زير كشت محصول سيب زميني كشور در سال 1382 برابر 175 هزار هكتار بر آورد شده است و ميزان توليد آن 5/3ميليون تن برآورد شده است كه اين مقدار12/1 در صد كل سيب زميني توليد شده در جهان مي باشد(1). براي افزايش اين مقدار بايد راهكارهاي بسيار بنيادي در نظر گرفت. يكي از راهكارهاي افزايش اين محصول بالا بردن ميزان كارائي مصرف آب مي باشد كه بدون برنامه ريزي صحيح آبياري مقدور نمي باشد. لذا برنامه ريزي صحيح آبياري مستلزم دانستن دقيق نياز آبي مي باشدكه اميد است اين تحقيق بتواند در جهت افزايش عملكرد سيب زميني در سطح كشور مؤثر باشد.

فهرست مطالب

فصل اول

1-1مقدمه

1-2اهميت كشت سيب زميني

1-3 اهميت سيب زميني در ايران

1-4 منطقه مورد مطالعه

1-4-1 استان خراسان

1-4-2 استان سمنان

فصل دوم

2-1 سابقه تحقيقات در زمينه تبخير -تعرق

2-2 عوامل موثر بر تبخير و تعرق

2-2-1 عوامل هواشناسي

2-2-2 فاكتورهاي گياهي

2-2-3 شرايط محيطي و مديريتي

2-3 روش سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد ( FAO )

2-4 روش فائو – پنمن- مانتيس

2-4-1 تعيين گرماي نهان تبخير ( l )

2 -4-2 تعيين شيب منحني فشار بخار (D)

2-4-3 تعيين ضريب رطوبتي (g )

2-4-4 تعيين فشار بخار اشباع (ea )

2-4-5 تعيين فشار واقعي بخار (ed )

2-4-6 تعيين مقدار تابش برون زميني(Ra )

2-4-7 تعداد ساعات رو شنايي(N)

2-4-8 تابش خالص(Rn )

2-4-9 شار گرما به داخل خاك(G)

2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متري

2-5 لايسيمتر

2-6 تارخچه ساخت لايسيمتر

2-7 انواع لايسيمتر

2-7-1 لايسيمتر زهكشدار

2-7-2 لايسيمتر وزني

2-7-2-1 لايسيمتر هاي وزني هيدروليك

2-11-2-2 ميكرو لايسيمتر هاي وزني

2-8 طبقه بندي لايسيمترها از نظر ساختماني

2-8-1 لايسيمترهاي با خاك دست نخورده

2-8-2 لايسيمتر هاي با خاك دست خورده

2-8-3 لايسيمترهاي قيفي ابر ماير

فصل سوم

3-1 محل انجام طرح

3-2 معرفي طرح و نحوه ساخت لايسيمتر

3-3 تهيه بستر و نحوه كشت

3-4 محاسبهَ ضريب گياهي

3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخير-تعرق

3-6 پهنه بندي نياز آبي سيب زميني

فصل چهارم

4-1 بافت خاك

4-2 اندازه گيري پتانسيل آب در گياه

4-3 محاسبه ضريب گياهي (kc) سيب زميني

4-4 محاسبه تبخير ـ تعرق و تحليلهاي آماري

4-5 پهنه بندي نيازآبي گياه سيب زميني

4-6 بحث در مورد نتايج

4-7 نتيجه گيري

4-8 پيشنهادات

منابع و ماخذ

فهرست جداول

جدول1-1 ميزان سطح زير كشت و عملكرد كل سيب زميني در سطح جهان

جدول1-2 وضعيت توليد محصولات زراعي استان خراسان در سال زراعي 81-1380

جدول 1-3 محل و ميزان كشت گياه سيب زميني در استان خراسان

جدول 1-4 وضعيت توليد محصولات زراعي استان سمنان در سال زراعي 81-1380

جدول 1-5 محل و ميزان كشت گياه سيب زميني در استان سمنان

جدول 4-1 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در شاهرود

جدول 4-2 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در بيرجند

جدول 4-3 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در بشرويه

جدول 4-4 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در سمنان

جدول 4-5 سالهاي آماري تبخير و تعرق گياه مرجع در ايستگاه سينوپتيك بيرجند

جدول 4-6 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در گرمسار

جدول 4-7 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در بجنورد

جدول 4-10 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در سرخس

جدول 4-11 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در سبزوار

جدول 4-12 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در تربت جام

جدول 4-13 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در تربت حيدريه

جدول 4-14 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در فردوس

جدول 4-15 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در گلمكان

جدول 4-16 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در كاشمر

جدول 4-17 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در مشهد

جدول 4-18 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در گناباد

جدول 4-19 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در نيشابور

جدول 4-20 تبخير ـ تعرق محاسبه شده گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در نهبندان

جدول 4-22 ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان سمنان )

جدول 4-23 ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان خراسان )

جدول 4-24 ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي متعارف ( استان سمنان )

جدول 4-25 ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي متعارف ( استان خراسان )

جدول 4-26 ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان سمنان )

جدول 4-27 ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان خراسان )

جدول 4-28 ميانگين نياز آبي سيب زميني با احتمالات 25، 50 و 75 درصد خشكسالي

جدول 4-29 اندازه گيري پتانسيل گياه درمرحله ابتدايي رشد

جدول 4-30 اندازه گيري پتانسيل گياه درمرحله مياني رشد

جدول 4-31 اندازه گيري پتانسيل گياه درمرحله نهايي رشدفهرست اشكال

شكل 1-1 نمودار توزيع ميزان توليد سيب زميني استانها نسبت به كل كشور – سال زراعي 81-1380

شكل 1-2 نمودار توزيع سطح سيب زميني استانها نسبت به كل كشور – سال زراعي 81-1380

شكل 4-1 تغييرات ضريب گياهي در طول دوره رشدگياه سيب زميني

شكل4-2 نياز آبي سيب زميني در ماه خرداد با 25 درصد احتمال (ميانگين سالهاي تر)

شكل 4-3 نياز آبي سيب زميني در ماه تير با احتمال 25 درصد خشكسالي (سالهاي تر)

شكل 4-5 نياز آبي سيب زميني در ماه مرداد با احتمال 25 درصد خشكسالي( سالهاي تر)

شكل 4-5 نياز آبي سيب زميني در ماه شهريور با احتمال 25 درصد خشكسالي(سالهاي تر)

شكل 4-6 نياز آبي سيب زميني در ماه خرداد با احتمال 50 درصد خشكسالي (سالهاي متعارف)

شكل 4-7 نياز آبي سيب زميني در ماه تير با احتمال 50 درصد خشكسالي (سالهاي متعارف)

شكل 4- 8 نياز آبي سيب زميني در ماه مرداد با احتمال 50 درصد خشكسالي (سالهاي متعارف)

شكل 4- 9 نياز آبي سيب زميني در ماه شهريور با احتمال 50 درصد خشكسالي(سالهاي متعارف)

شكل 4-10 نياز آبي سيب زميني در ماه خرداد با احتمال 75 درصد خشكسالي (سالهاي خشك)

شكل 4- 11 نياز آبي سيب زميني در ماه تير با احتمال 75 درصد خشكسالي(سالهاي خشك)

شكل 4-12 نياز آبي سيب زميني در ماه مرداد با احتمال 75 درصد خشكسالي (سالهاي خشك)

شكل 4- 13 نياز آبي سيب زميني در ماه شهريور با احتمال 75 درصد خشكسالي (سالهاي خشك)


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
سیب زمینی


ضریب گیاهی سیب زمینی


پهنه بندی گیاه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد مالیات (فرمت فایل Word)تعداد صفحات 40

طرح توجیهی قانون تجارت الكترونيكي

پیشینه تحقیق ومبانی نظری رضایت مشتری

مقاله قرص هاي شادي آور و هيجان‌زا

اپلیکیشن: آموزش خیاطی

تحلیل کامپیوتری سازه‌ها

گزارش تخصصی معلم پایه پنجم دبستان چگونگی ارائه

حل تمرین کتاب اصول فیزیک و ادوات نیمه رسانای Neamen

نقوش خانواده در زندگی انسان 16 ص

اقدام پژوهی معلم پایه چهارم ابتدایی چگونه