دانلود رایگان


بازاریابی و فروش زرشک و زیره در ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان این پروژه در مورد بازاریابی و فروش زرشک و زیره در ایران می باشد که در 5 فصل و به صورت تحقیقی و پژوهشی تهیه و تنظیم شده است

دانلود رایگان
بازاریابی و فروش زرشک و زیره در ایرانعنوان: بازاریابی و فروش زرشک و زیره در ایران
قالب بندی: WORD

تعداد صفحات: 221
این پروژه در مورد بازاریابی و فروش زرشک و زیره در ایران می باشد که در 5 فصل و به صورت تحقیقی و پژوهشی تهیه و تنظیم شده و کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پروژه در آن رعایت شده و به صورت بسیار کامل می باشد. این پروژه به دانشجویان رشته های اقتصاد و مدیریت بازرگانی ، کشاورزی و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.
مقدمه
تحقيق براي افزايش صادرات غيرنفتي كه در كشور ما امري الزامي است . دراين مورد گرچه در مقاطع مختلف زماني چه قبل و چه بعد از انقلاب تحقيقاتي انجام شده است اما اقدامات مؤثري آنچنانكه بايد و شايدهنوز صورت نگرفته است . تجربه كشورهاي موفق در امر توسعه اقتصادي نشان داده كه تجارت خارجي نقش بسيار مهم و تعيين كننده اي در فرايند توسعه اين كشورها ايفا كرده و به طور قطع مي توان گفت كه هيچ كشورتوسعه يافته و تازه صنعتي شده اي را نمي توان يافت كه بدو توسعه تجارت و تكيه بر صادرات خود به اين امر نايل شده باشد. الگوي توسعه متكي به صادرات امروزه تقريباً در ميان اكثر كشورهاي در حال توسعه به صورت مدل غالبي درآمد است و از اين رو مشاهده مي كنيم كه طي ۱۹۸۰ بسياري از اين كشورها بسوي خصوصي سازي و كاهش دخالت هاي دولت در اقتصاد، مقررات زدايي ، آزادسازي تجاري ، تلاش در جهت جلب سرمايه هاي خارجي و به طور كلي در جهت حاكميت عناصر اقتصاد بازار اهتمام كرده اند. نظريه تجارت به عنوان متور رشد اقتصادي داراي مخالفين و موافقين زيادي است . پر بيش و سنيگر از جمع مخالفان اين نظريه بويژه در كشورهاي درحال توسعه بوده اند و دليل اين امر را تخريب رابطه مبادله تجاري اين كشورهامي دانند زيرا اين كشورها صادر كننده مواد خام و وارد كننده محصولات نهايي مي باشند و قيمت مواد خام نسبت به محصولات نهايي روز به روز در حال كاهش است برخي ديگر از نظريه پردازان اقتصادي همانندريكاردو، هگچر اهلين و كروگمن از موافقين رابطه مثبت بين رشد اقتصادي و تجارت خارجي بوده و دليل اين امر را عمدتاً در مزيت هاي نسبي و فراواني نسبي عوامل توليد در بين كشورهاي مختلف مي دانند اما نكته اين است كه به مرور زمان و بويژه پس از جنگ جهاني دوم از تعداد مخالفين كاسته شده و بر تعداد موافقين افزوده شده است به ديگر سخن ديدگاه صاحبنظران در مورد نقش مثبت و مؤثر تجارت خارجي در رشد اقتصادي روز به روز خوشبينانه تر شده و آنرا به يك اصل تبديل مي نمايند.
در سالهاي اخير جهت توسعه اقتصادي كشور واستفاده از تجارت خارجي به عنوان يكي از محورهاي اصلي رشد وتوسعه اقتصادي ، افزايش ذخاير ارزي ، ايجاد زمينه هاي اشتغال و رونق كسب و كار براي صنايع مختلف و رهايي از اقتصاد تك محصولي نفت ، روند پژوهش دراين مورد شتاب بيشتري گرفته است هرمحصولي كه صادر مي شود در منطقه توليد آن محصول رشد و توسعه اقتصادي ايجاد مي شود. جهت افزايش صادرات به فعاليت بازاريابي و تدوين استراتژيهاي مؤثر براي ورود به بازارهاي جهاني بايد بيشتر و بهترپرداخته شود. جوان بودن جمعيت كشور، توسعه صادرات را مي تواند به عنوان يكي از استراتژيهاي ايجاداشتغال منظور داشت جهت وارد شدن به بازارهاي جهاني نيازمند طراحي استراتژي مناسب بازاريابي بين المللي مي باشيم در شروع قرن ۲۱ جهان با دو تحول تغيير اساسي مواجه است .
۱- روند جهاني شدن ۲- پيشرفت سريع تكنولوژي
بنابراين اتكا به بازارهاي داخلي ديگر كافي است گرچه آسان تر است از اين پس بايد جهاني انديشيد و ملي و بومي عمل نمود پيشرتف ارتباطات و توسعه شبكه هاي اطلاع رساني جهاني فعاليت هاي بازاريابي را بسيارتخصصي و پيچيده نموده است بازاريابي را به صورت يكي از محورهاي اصلي فعاليت بازرگاني و مديريتي درآورده است . در بازاريابي جهاني بايد به عوامل اصلي محيطي كه پيوست در حال تغيير و تحول و تعامل بايكديگر هستند مانند اقتصاد، تكنولوژي ، سياست ، قانون و فرهنگ توجه كافي مبذول داشت و استراتژي بازاريابي براي هر كشور را با توجه به اين عوامل طراحي نمودد و به ويژه ارزشهاي فرهنگي محيط را براي افزايش فروش در نظر گرفت . فرويپاشي شوروي سابق و حركت كشور چين به طرف اقتصاد بازار، آزادي كشورهاي اروپاي شرقي ، تشكيل اتحاديه اروپا، رشد و توسعه اقتصادي كشور جنوب شرق آسيا و… همگي فرصت هاي نوين بازاريابي را به ارمغان آورده اند. توسعه GATT (موافقن كلي روي تعرفه گمركي و تجارت ) وسازمان و نهادهاي اقتصادي جهاني و منطقه اي همكاريهاي اقتصادي و بازرگاني ، WTO (سازمان تجارت جهاني ) تسهيلات و تمهيدات فعاليت بازاريابي و بازرگاني را بوجود آورده اند به همان نسبت هم با رقابت آزادند مواجه شدن ، تميهدات و محدوديت هايي را بجود آورده اند و رقابت از قيمت به رقابت بد كيفيت وبسته بندي انتقال يافته است پايان جنگ سرد سياسي جاي خود به جنگ سرد اقتصادي و تبليغاتي و فعاليت مناسب بازاريابي داده است در قرن ۲۱ شركت ها و كشورهايي برنده خواهند بود كه با نوآوري و فعاليت مناسب بازاريابي از طريق طراحي استراتژيهاي بازاريابي بتوانند فرصت هاي نوين تجاري را كشف نموده و اآنها بهره برداري نمايند و هرچه بيشتر در صحه تجارت و رقابت جهاني وارد شده و فعال باشند و تبوانند سهم مناسبي از اين بازار را گرتفه و آرنا حفظ نموده و درآينده توسعه بخشند با توجه به نكات فوق و نيز شرايط بوجود آمده در نظام تجارت جهاني تمامي كشورها و بويژه كشورهاي درحالت وسعه بر آن شده اند كه بانگرشي جامعه و با توجه به تحولات اقتصاد بين الملل برنامه هاي توسعه اقتصادي خود را مورد ارزيابي قراردهند بديهي است جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان يك كشور در حال توسعه كه تاكنون اقتصاد غيرنفتي آن نقش و حضور چنداني دراقتصاد بين الملل نداشته نمي توانست از اين جريان و تحولات جهاني مستثني باشداز آنجا كه حضور ايران در صحنه اقتصاد بين الملل طي چند دهه گذشته عمدتاً به فروش نفت خام و ورود انواع كالاها خلاصه شده است لذا برنامه هاي توسعه اقتصادي كشور هيچگاه در پيوند ارگانيك و توسعه زا با تجارت خارجي و توسعه صادرات قرار نگرفت به نظر مي رسد كه دستيابي به هر گونه راه حل در جهت رفع و ياتخفيف مشكل فوق و نيز برقراري ارتباط ميان هر يك از بخشهاي اقتصادي كشور و ازجملهبخش كشاورزي بااقتصاد بين الملل مستلزم ايجاد سياست هاي مناسب ، اعمال ديدگاه هاي مقتضي و اجراي برنامه هاي زيربنايي و مستمري خواهد بود كه براساس بررسيها و پژوهشهاي جامع ارائه و تهيه گرديده است بي ترديد نتايج مجموعه پژوهشهاي اين پروژه مي تواند شنخت لازم را براي سياست گذاري و اتخاذ راهكارهاي پايه براي توسعه تجارت كشاورزي ، حضور مؤثر در بازارهاي بين المللي روند الحاق به سازمان جهاني تجارت ، مقابله بااثرات منفي ناشي از اجراي موافقتنامه WTO به بخش كشاورزي و ساير مسائل مرتبط در اختيار قرار مي دهد.
آنچه پيش روي داريد حاصل پژوهشي است با عنوان بازاريابي و بازاررساني زيره و زرشك در استان خراسان هدف كلي اين مطالعه بررسي وضعيت بازاررساني و بازاريابي محصولات فوق الذكر در سطوح مختلف توليد كننده ، عمده فروش ، خرده فروش و صادر كننده و نيز تعيين سير حاشيه ، كارآيي و ضريب هزينه بازاريابي اين دو محصول ، بررسي عوامل مؤثر برحاشيه خرده فروشي ، ضايعات و كارآيي بازاريابي زيره وزرشك بررسي و شناخت وضعيت رقباي بالقوه و اصلي صادراتي در بازارهاي نهايي ، هدف ، برآورد توابع عرضه و تقاضاي صادرات محصولات فوق ، شناسايي مسيرهاي صادراتي در بازارهاي جهاني و بين المللي ودر نهايت ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود بازاريابي و بازاررساني آنها در داخل و خارج كشور و توسعه صادرات زيره و زرشك مي باشد.
ضرورت و اهميت مسئله
بخش كشاورزي به عنوان يكي از بخش هاي قديمي و اصلي در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران مي باشد گرچه در فرآيند توسعه كشور از اهميت اقتصادي اين بخش كاسته شده است اما هنوز سهم عمده اي از توليد ناخالص داخلي ، اشتغال و تجارت خارجي بدون نفت را تشكيل داده و نيز بدلايل تأمين نيازهاي غذايي كشور و ضروري جامعه و داشتن مساعدت هايي در رشد اقتصادي كشور از جايگاه خاصي برخوردار است . نظر به اينكه حدود يك سوم صادرات غيرنفتي ايران از بخش كشاورزي است و با توجه به ارزبري پايين اين بخش نسبت به ساير بخش هاي اقتصاد كشور و وابستگي كم آن به تكنولوژي پيچيده مي توان با توسعه صادرات محصولاتي كه از نظر شرايط اقليمي ، اقتصادي و فرهنگي داراي مزيتن سبي مي باشند باتوجه به بحث عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (WTO) بخشي از ارز مورد نياز كشور را تأمين ومساعدت قابل توجهي به ساير بخشهاي اقتصاد در جراين توسعه اقتصاديا نجام گيرد به منظور افزايش كارآيي و بهبود نظام بازاررساني محصولات كشاورزي در كشرو ايران و نيز توسعه صادرات آنها با توجه به رقابت هاي جهاني در زمينه بازار محصولات كشاورزي نياز به تحقيقات اقتصاد كشاورزي در مورد محصولات و مناطقي كه داراي مزيتن سبي از نظر توليد، بازاريابي ، صادرات هستند روز به روز محسوس تر مي شود.
كشور ايران باتنوع وسيع آب و هوايي در پاره اي از مناطق آن در زمينه توليد برخي از محصولات كشاورزي نظير پسته ، خرما، كشمش ، بادام ، گردو و زعفران و زيره و زرشك از مزيت نسبي قابل توجهي برخوردار است لذا جهت اتخاذ سياست هاي مطلوب در زمينه بهبود نظام بازاريابي و بازاررساني و توسعه صادرات آنها نياز به مطالعات اقتصادي به صورت علمي حائز اهميت مي باشد.
زيره و زرشك به عنوان يكي از گرانترين ادويه جهان با خصوصيات و ويژگيها و مصارف گوناگون غذايي وزيره سبز نيز به عنوان ادويه با مصارف گوناگون و استفاده هاي صنعتي و دارويي مي توانند از جايگاه ويژه اي درصادرات محصولات كشاورزي برخوردار باشند سهم توليد كشورمان با بيش از ۶۰ درصد كل توليد زيره وزرشك در جهان به عنوان بزرگترين توليد كننده و صدور بيش از ۸۰ درصد آن و در مورد زيره سبز به عنوان بزرگترين توليد كننده با سهمي حدود ۳۵ درصد تجارت جهاني و صدور حدود ۹۵ درصد در صورت يافتن جايگاه و ارزش واقعي آنها در بازارهاي جهاني با توجه به نقش تعيين كننده كشور ما در حال حاضر و تقويت آن در آينده از جمله نكات ارزشمند آن در بين جايگاه محصولات صادراتي كشور است . مزيت نسبي واهميتي كه اين محصولات از نظر توليد، سطح زير كت و اشتغال زايي در مناطق مختلف كشور بويژه استانهاي خراسان دارد و نيز قابليت توسعه صادرات اين محصولات در بازار جهاني كه مي تواند منجر به افزايش درآمدهاي ارزي كشور شود آنها را از جايگاه ويژه اي برخوردار نموده است اما وجود مسائل و مشكلات مختلف چه درزمينه هاي توليد و نحوة عمل آوري اين محصولات توسط كشاورزان كه عمدتاً بدليل عدم توجه كافي به ساختار نظام بازاريابي و بازاررساني و نداشتن يك تشكيلات منسجم كه كلية مراحل توليد، بازاريابي ،بازاررساني و صادرات را تحت پوشش قرار دهد، است و باعث گرديده كه عليرغم كيفيت مرغوب اين محصولات نسبت به نمونه هاي خارجي آنها زيره و زرشك ايران وضعيت مناسبي را در بازار جهاني نداشته باشند ايران به عنوان بزگترين توليد كننده زيره و زرشك دنيا هنوز در بازار جهاني جايگاه مشخص و روشني ندارد ومجبور است بدلايل فوق از جمله تبليغات منفي رقبا محصول خود را به كمتر از نصف قيمت جهاني به فروش رساند بنباراين باتوجه به اهميت زيره و زرشك ايران و وضعيت خاص آنها، ساختار اقتصادي اين محصولات در عرصه هاي توليد، بازاريابي ، بازاررساني و صادرات نياز به بازنگري و تحول اساسي دارد لذا دراين مطالعه وضعيت بازاريابي و بازاررساني و صادرات اين محصولات به صورت مطالعه موردي در مناطق عمده كشت ، در استان خراسان مورد بررسي قرار گرفته است اضافه بر آن با توجه به محدوديت منابع مختلف لزوم افزايش بهره وري استفاده از منابع مختلف از جمله زمين و سرمايه محسوس است به بارو آرنارد وواساوادا (۱۹۹۵) توسعه صادرات از دو طريق عمده مي تواند موجب رشد بهره وري گردد آن هامعتقد هستندكه توسعه صادرات از يكسو موجب دسترسي به بازارهاي جديد و در نتيجه افزايش ظرفيت توليدي و احدهادر كشورهاي صادر كننده مي شود اين امور موجب كاهش هزينه متوسط توليد هر واحد از محصول و افزايش بهره وري توليد مي شود اضافه بر آن با گسترش صادرات و ورود واحدهاي توليد به بازارهاي جهاني درجة رقابت بين توليد كنندگان افزايش مي يابد لذا بنگاه هاي توليدي به منظور تضمين ادامه حضور خود در بازار وهمچنين افزايش و يا حداقل حفظ سهم صادراتي خود مجبور به افزايش بهره وري و توان مديريتي خودمي گردند اين امر هب نوبه خود موجب استفاده مناسب تر از منابع توليد و رشد بهره وري خواهد شد از سوي ديگر به عقيده نهدا و دهادش وار (۱۹۹۳)، افزاي بهره وري استفاده از نهاده ها م ي تواند موجب كاهش هزينه هاي توليد محصول و پيشرفت تكنولوژي توليد اين محصول و در نتيجه افزايش صادرات شود با توجه به فقدان انتشار مطالعات اقتصادي جامع در زمينههاي فوق در مورد زيره سبز و زرشك ايران ضرورت و اهميت اين تحقيق ضروري است .
فهرست مطالب
فصل اول
۱-۱ مقدمه
۲-۱ ضرورت و اهميت مسئله
۳-۱ اهداف تحقيق
۴- ۱ فرضيات تحقيق
۵-۱ كاربردهاي انجام تحقيق
۶-۱ پيشينه تحقيق
تحقيقات انجام شده در زمينه بازاريابي و بازار رساني محصولات كشاورزي
فصل دوم
بخش اول
۱-۲ مقدمه
۲-۲ تاريخچه
۳-۲ خصوصيات گياهشناسي زيره سبز
۱-۳-۲ ويژگيهاي عمومي
۲-۳-۲ ارقام زيره سبز
۳-۳-۲ زيستگاه و پراكنش
۱-۴-۲ مصارف خوراكي و ارزش غذايي
۲-۴-۲ اهميت دارويي
۵-۲ ساير كاربردهاي زيره سبز
۶-۲ ويژگيها وروشهاي كشت زيره سبز
۱-۶-۲ كاشت
۳-۶-۲ داشت
۳-۶-۲ برداشت
۷-۲ آفات و امراض
۸-۲ خصوصيات زرشگ
۹-۲ تاريخچه زرشك
۱۰-۲ خصوصيات گياهشناسي و پراكنش جنس زرشك
۱-۱۰-۲ ويژگيهاي عمومي
۲-۱۰-۲ گونه هاي زرشگ
۳-۱۰-۲ زيستگاه و پراكنش
۱۱-۲ مصارف خوراكي ، ارزش غذايي و اهيمت دارويي زرشك
۱-۱۱-۲ مصارف خوراكي و ارزش غذايي
۲-۱۱-۲ اهميت دارويي
۱۲-۲ ساير كابردهاي زرشك
۱۳-۲ ويژگيها و روشهاي پرورش زرشك بيدانه
۱-۱۳-۲ كاشت و تكثير
۲-۱۳-۲ داشت
۳-۱۳-۲ برداشت
۱۴-۲ آفات و امراض زرشك
بخش دوم
۱-۲ تعريف بازار
۲-۲ طبقه بندي بازارهاي مختلف
۱-۲-۲ طبقه بندي بازار بر اساس موضوع مبادلات
۲-۲-۲ بازارها بر اساس وضعيت مكاني
۳-۲ تعريف بازاريابي
۴-۲ ابعاد مختلف بازاريابي
۱-۴-۲ بازاري گرائي
۲-۴-۲ بازار شناسي
۳-۴-۲ بازاريابي
۴-۴-۲ بازار رساني
۵-۴-۲ بازار گردي
۶-۴-۲ بازار سنجي
۷-۴-۲ بازار داري
۸-۴-۲ بازار گرمي
۹-۴-۲ بازار گرداني
۵-۲ عناصر قابل كنترل و موثر بر بازاريابي
۶-۲ تاريخچه بازاريابي
۷-۲ مفاهيم اساسي بازاريابي
۸-۲ عوامل موثر در بازاريابي
۱-۸-۲ فروشندگان اوليه
۲-۸-۲ واسطه هاي بازاريابي
۱-۲-۸-۲ دلالان
۲-۲-۸-۲ واحدهاي توزيع فيزيكي
۳-۲-۸-۲ آژانسهاي خدمات بازاريابي
۴-۲-۸-۲ واسطه هاي مالي
۳-۸-۲ مشتريان
۴-۸-۲ رقبا
۵-۸-۲ جوامع
۹-۲ مفهوم جديد بازاريابي
۱۰-۲ تئوريهاي رفتار خريدار
۱-۱۰-۲ تئوري اقتصاد خرد
۲-۱۰-۲ تئوري روان شناسي
۱-۲-۱۰-۲ مراحل تصميم گيري خريدار
۱-۱-۲-۱۰-۲ شناخت اشكال
۲-۱-۲-۱۰-۲ جستجو براي اطلاعات
۳-۱-۲-۱۰-۲ ارزيابي كردن خط مشي هاي مختلف (عمل تصميم گيري)
۱۱-۲ مفهوم بازاريابي محصولات كشاورزي
۱۲-۲ اهميت بازاريابي محصولات كشاورزي
۱۳-۲ عمليات بازارياي
۱-۱۳-۲ فعاليت هاي مبادله اي
۲-۱۳-۲ فعاليت هاي فيزيكي
۱۴-۲ سازمان بازاريابي
۱۵-۲ فعاليتها و وظايف بازاريابي محصولات كشاورزي
۱-۱۵-۲ جمع آوري اطلاعات
۲-۱۵-۲ حمل و نقل
۳-۱۵-۲ درجه بندي و استاندارد نمودن محصولات
۴-۱۵-۲ بسته بندي و تبديل محصولات
۵-۱۵-۲ انبارداري
۶-۱۵-۲ تبليغات
۷-۱۵-۲ اعتبار
۸-۱۵-۲ قيمت گذاري
۱۶-۲ شبكه هاي بازاريابي
۱-۱۶-۲ خرده فروشان
۲-۱۶-۲ عمده فروشان
۳-۱۶-۲ سلف خران
۴-۱۶-۲ ميدان داران
۵-۱۶-۲ ساير موارد
۱۷-۲ اهداف بازاريابي محصولات كشاورزي
۱-۱۷-۲ آنچه به عهده دولت مي باشد
۲-۱۷-۲ آنچه بر عهده توليد كننده مي باشد
۱۸-۲ نقش شركتهاي تعاوني در بازاريابي
۱۹-۲ مسير بازاريابي
۲۰-۲ هزينه هاي بازاريابي
۲۱-۲ حاشيه بازاريابي
۲۴-۳- كارايي بازاريابي
۲۳-۲ مدل هاي حاشيه بازاريابي
۱-۲۳-۲ الگوي مارك- آپ
۲-۲۳-۲ الگوي حاشيه نسبي
۳-۲۳-۲ الگوي هزينه بازاريابي
۴-۲۳-۲ الگوي انتظارات عقلايي
۲۴-۲ شفافيت بازار
۲۵-۲ برخي مشكلات اساسي موجود در بازاريابي محصولات كشاورزي
فصل سوم
۱-۳ مقدمه
۲-۳ روش تحقيق
۳-۳ روش جمع آوري اطلاعات
۴-۳ منابع اطلاعات ثانويه
۵-۳ منابع اطلاعات اوليه
۶-۳ جامعه آماري
۷-۳ نمونه آماري
فصل چهارم
۱-۴- مقدمه
۲-۴- اهميت اقتصادي زيره
۱-۲-۴- كشورهاي وارد كننده و صادر كننده زيره
۲-۲-۴- روند توليد و صادرات زيره
۳-۴ مشخصات جامعه مورد بررسي و مشخصات تحقيق
۴-۴ ويژگي هاي نمونه مورد بررسي توليد كنندگان زيره
۱-۴-۴ ويژگي هاي سني
۲-۴-۴ سطح تحصيلات
۳-۴-۴ وضعيت مالكيت اراضي
۵-۴ ويژگي هاي نمونه مورد بررسي عمده فروشان زيره
۱-۵-۴ ويژگي هاي سني
۲-۵-۴ سطح تحصيلات
۱-۶-۴ ويژگيهاي سني
۲-۶-۴ سطح تحصيلات
۷-۴ انواع بازارهاي زيره
۱-۷-۴ بازار سر مزرعه
۲-۷-۴ بازار عمده فروشي
۳-۷-۴ بازار خرده فروشي
۸-۴ سازمان بازاريابي زيره
۱-۸-۴ عمده فروشان
۲-۸-۴ خريدران محلي
۳-۸-۴ نمايندگان عمده فروش
۴-۸-۴ ميدان داران
۵-۸-۴ دلالان
۶-۸-۴ خرده فروشان
۹-۴ عمليات بازاريابي زيره
۱-۹-۴ حمل و نقل
۲-۹-۴ درجه بندي
۳-۹-۴ استاندارد
۱-۳-۹-۴ مواد خارجي موجود در زيره
۲-۳-۹-۴ ويژگي هاي زيره استاندارد شده
۴-۹-۴ بسته بندي
۵-۹-۴ اطلاعات زير بايد بر روي هر بسته يا بر چسب شود
۵-۹-۴ انبارداري
۱۰-۴ اعتبار
۱۱-۴ مسير بازاريابي زيره
۱-۱۱-۴ مسيرهاي اصلي بازاريابي زيره
۱۲-۴ قيمت گذاري
۱۳-۴ حاشيه بازاريابي
۱۴-۴ هزينه بازاريابي
۱۵- ۴ سود بازاريابي
۱۶-۴ ضريب هزينه بازاريابي
۱۷-۴ ضايعات
۱۸-۴ عدم كارايي بازاريابي
۱۹-۴ شفافيت بازار
۲۰-۴ ويژگي هاي نمونه مورد بررسي توليد كنندگان زرشك
۱-۲۰-۴ ويژگي هاي سني
۲-۲۰-۴ سطح تحصيلات
۳-۲۰-۴ وضعيت مالكيت اراضي
۲۱-۴ ويژگيهاي نمونه مورد بررسي عمده فروشان زرشك
۱-۲۱-۴ ويژگيهاي سني
۲-۲۱-۴ سطح تحصيلات
۲۲-۴ ويژگي هاي نمونه مورد برري خرده فروشان زرشك
۱-۲۲-۴ ويژگي هاي سني
۲-۲۲-۴ سطح تحصيلات
۲۳-۴ انواع بازارهاي زرشك
۱-۲۳-۴ بازار سر مزرعه
۲-۲۳-۴ بازار خرده فروشي
۲۴-۴ سازمان بازاريابي
۱-۲۴-۴ عمده فروشان
۲-۲۴-۴ خريداران محلي
۳-۲۴-۴ نمايندگان عمده فروش
۴-۲۴-۴ ميدان داران
۵-۲۴-۴ دلالان
۶-۲۴-۴ خرده فروشان
۲۵-۴ عمليات بازاريابي زرشك
۱-۲۵-۴ حمل و نقل
۲-۲۵-۴ درجه بندي
۳-۲۵-۴ استاندارد
۴-۲۵-۴ بسته بندي
۵-۲۵-۴ انبارداري
۲۶-۴ اعتبار
۲۷-۴ مسير بازاريابي زرشك
۲۸-۴ قيمت گذاري
۲۹-۴ حاشيه بازاريابي
۳۰-۴ هزينه هاي بازاريابي
۳۱-۴ سود بازاريابي
۳۲-۴ ضريب هزينه بازاريابي
۳۳-۴ ضايعات
۳۴-۴ عدم كارايي بازاريابي
۳۵-۴ شفافيت بازار
۳۶-۴ مشكلات بازاريابي و صادرات زيره و زرشك
فصل پنجم
۱-۵- مقدمه
۲-۵ نتايج و بحث
۳-۵ پيشنهادات جهت بهبود بازاريابي زيره و زرشك
منابع


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
بازاریابی زرشک


فروش زرشک


فروش زیره


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی

بررسی تاثیر ابعادسازمانی بر روی عملکرد دورکاری

تحقیق درباره سیاره مشتری 10ص

رابطه عزت نفس با منبع كنترل در بين دانشجويان

جغرافياي تاريخي شاهنامه

دانلود پاورپوینت ارائه یک معماری جدید مجازی­

مقاله درمورد اصول و روشهای آبیاری 51 ص

شلیک خاموش امیر عشیری دانلود pdf

قالب تزریق پلاستیک (جعبه ی سی دی)

تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی