دانلود رایگان


استفاده از پلی وینیل پلی پیرولیدون حامل بوران - دانلود رایگاندانلود رایگان کارایی کاتالیزگر پلی­وینیل­پلی­پیرولیدون حامل بوران تری­فلوئورید برای سنتز مشتقات 8،1-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن و 8،1-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین مورد مطالعه قرار

دانلود رایگان
استفاده از پلی وینیل پلی پیرولیدون حامل بوران تری فلوئورید برای سنتز 8،1-دی اکسو اکتاهیدروزانتن ها و 8،-دی اکسو دکاهیدروآکریدین ها... کارایی کاتالیزگر پلی­وینیل­پلی­پیرولیدون حامل بوران تری­فلوئورید برای سنتز مشتقات 8،1-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن و 8،1-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین مورد مطالعه قرار گرفت. این واکنش با تراکم الف: آلدهید آروماتیک و 5،5-دی­متیل-3،1-سیکلوهگزان­دی­اون در حلال استونیتریل در دمای محیط، ب: آلدهید آروماتیک، 5،5-دی­متیل-3،1-سیکلوهگزان­دی­اون و آنیلین در حلال استونیتریل در دمای رفلاکس به­ترتیب برای سنتز 8،1-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن­ها و 8،1-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین­ها انجام­ شد.ساده بودن روش­ کار، ارزان بودن و قابلیت بازیافت کاتالیزگر، بازده بالا، جداسازی آسان محصول از کاتالیزگر، مهم­ترین مزایای این روش است.
پلی­وینیل­پلی­پیرولیدون، بوران تری­فلوئورید، آلدهید، 5،5-دی­متیل-3،1-سیکلوهگزان­دی­اون، 8،1-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن، 8،1-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدی
β-نفتول و آلدهیدهای آروماتیک و یک ترکیب 1،3-دی­کربونیل7
H14-دی­بنزوزانتن8
H3-زانتن-3-اون9
1 مشتقات a3 و a528
H1-زانتن-1،8(H2)-دی­اون (a3)48
H1-زانتن-1،8(H2)-دی­اون (b3)49
H1-زانتن-1،8(H2)-دی­اون (c3)50
H1-زانتن-1،8(H2)-دی­اون (d3)51
H1-زانتن-1،8(H2)-دی­اون (e3)52
H1-زانتن-1،8(H2)-دی­اون (f3)53
H2،H5)-دی­اون (a5)55
H2،H5)-دی­اون (b5)56
H2،H5)-دی­اون (c5)57
H2،H5)-دی­اون (d5)58
H2،H5)-دی­اون (e5)59
H2،H5)-دی­اون (f5)60
جدول ‏2 . 1 بررسی اثر حلال برای تهیه ترکیب نمونه­ی a3 و a535
جدول ‏2 . 2 تاثیر مقدار کاتالیزگر PVPP-BF3 در تهیه ترکیب نمونه­ی a3 و a535
جدول ‏2 . 3 اثر دما در تهیه ترکیب نمونه­ی a3 و a536
جدول ‏2 . 4 مشتقات تهیه­شده 1،8-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن38
جدول ‏2 . 5 مشتقات تهیه­شده 1،8-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین40
جدول ‏2 . 6 کاتالیزگرهای گزارش­شده برای سنتز مشتقات 1،8-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن42
جدول ‏2 . 7 کاتالیزگرهای گزارش­شده برای سنتز مشتقات 1،8-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین43
مقدمه 1 .1 واکنش­های چندجزیی واکنش­های چندجزیی نخستین­بار توسط استرکر[1] در سال 1850 معرفی­ شد و در طول دهه­های گذشته توسعه­ی شگرفی در انجام واکنش­های سه و چهارجزیی انجام گرفته­است [1]. از مزایای این واکنش­ها می­توان به بالابودن سرعت واکنش، کم­کردن تعداد مراحل سنتز و مراحل خالص­سازي، کاهش هزینه­ها، کوتاه­کردن زمان انجام واکنش، تولید محصولات با بازده بالاتر و درصد بسیار کم محصولات جانبی اشاره ­کرد [2-4]. سنتز هانش[2] [5]، واکنش مانیخ[3] [6] و واکنش بایجنلی[4][7] از واکنش­های چندجزیی متداول هستند.
واکنش ترکیبات 3،1–دی­کربونیل با آلدهیدها و آمونیاک بیش از یک قرن پیش توسط هانش به­عنوان راهی برای رسیدن به 4،1–دی­هیدروپیریدین­ها شرح داده ­شد. این واکنش به­طور گسترده­ای برای سنتز دی­هیدروپیریدین­ها و پیریدین­هایی با استخلاف­های قرینه، به­کار گرفته­ شد (شمای 1.1).
شمای ‏1.1 سنتز دی­هیدروپیریدین هانش
حلقه 4،1-دی­هیدروپیریدین جزیی از ساختار 8،1-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین­ها است که با روش سنتز هانش به­دست می­آید.
1 .2 زانتن­ها وآکریدین­ها زانتن­ (1) و آکریدین­ (2) هتروسیکل­های سه­حلقه­ای خطی هستند که ساختاری شبیه به آنتراسن دارند.
شکل ‏1.1 ساختار زانتن و آکریدین
1 .2 .1 خواص بیولوژیکی زانتن­ها زانتن­ها و بنزوزانتن­ها داراي پیوندهاي مزدوج طولانی بوده و به­همین دلیل ویژگی­هاي خاصی دارند [8]. این ترکیبات در صنعت رنگ کاربردهاي فراوانی داشته، به­طور مثال رودامین B (شکل 1.2) یکی از رنگ­هاي زانتنی است که در صنایع غذایی و نساجی کاربرد زیادی دارد [9]. به­علاوه زانتن­ها خاصیت فلورسان داشته و به­دلیل خواص طیف­بینی ویژه­شان در مرئی­کردن زیست­مولکول­ها و فناوري لیزر کاربرد دارند [10].
شکل ‏1.2 ساختار رودامین B
رنگ­های زانتنی مانند رودامین­ها [11] و فلورسین­ها [12] جزو پرکاربردترین معرف­های شناساگر فلورسان هستند (شکل 1.3).
شکل ‏1.3 ساختار برخی رنگ­های زانتنی
همچنین زانتن­ها به­دلیل وجود هتروسیکل­هاي اکسیژن­دار، داراي خصوصیات ضد باکتری، گندزدایی و ضد ویروسی بوده و در مهار رشد توده­های سرطانی نیز موثرند (شکل 1.4)[13].
شکل ‏1.4 ساختار برخی زانتن­های دارای خاصیت دارویی
1 .2 .2 خواص بیولوژیکی آکریدین­ها آکریدین­ها برای اولین­بار به­عنوان رنگ توسعه داده­شدند و در اوایل قرن بیستم خواص دارویی آنها مورد بررسی قرار گرفت. در این زمان، پروفلاوین به­عنوان یک عامل ضد باکتری و ضد قارچ موضعی مورد استفاده قرار می­گرفت [14]. از سال 1940 تا به­ امروز، آکریدین­ها (برای مثال: کیناکرین، پیروناریدین و آکرانیل) به­عنوان داروهای ضد مالاریا استفاده می­شوند [15]. اولین عوامل درمانی بر پایه­ی آکریدین که به­طور خاص برای درمان سرطان طراحی­شده در طول دهه­ی 1970 توسعه داده­ شد. این تلاش­ها منجر به توسعه­ی m-آمساکرین، یک 9-آنیلینوآکریدین گردید که در سال 1976 برای استفاده بالینی معرفی ­شد [16]. در شکل 1.5ساختار تعدادی از آکریدین­ها و مشتقات چندحلقه­ای جوش­خورده با خواصی نظیر ضد باکتری، ضد مالاریا و غیره آورده شده­­است [17-32].
1 .3 سنتز زانتن­ها 1 .3 .1 سنتز زانتن­های 9-استخلافی از فنول با استفاده از کاتالیزگر کلرید آهن و تابش­دهی ریزموج یک راه مناسب برای سنتز مشتقات 9-استخلافی زانتن­ها واکنش بنزیل­دار شدن و حلقه­زایی بنزیل ­استات، بنزیل ­برمید و بنزیل ­کربنات­ها (17) با مشتقات فنول (18) با استفاده از کاتالیزگرFeCl3 و تابش­دهی ریزموج بوده که با بازده بالا انجام می­شود (شمای 1.2) [33].
شمای ‏1.2 ستنز زانتن از فنول
1 .3 .2 سنتز مشتقات بنزوزانتن با واکنش β-نفتول و آلدهیدهای آروماتیک و یک ترکیب 3،1-دی­کربونیل این واکنش با اسید لوییس مانند کاتالیزگر ایندیوم (III)کلرید یا فسفر پنتوکسید در شرایط بدون حلال [34]، تترابوتیل­آمونیوم ­فلورید در آب [35]، پارا-تولوئن­سولفونیک ­اسید در مایع­یونی [bmim]BF4[5][36]، ید در شرایط بدون حلال [37] و سدیم هیدروژن سولفات در سیلیکاژل در حلال دی­کلرومتان [38] انجام می­شود (شمای 1.3).
شمای ‏1.3 ستنز بنزوزانتن­ها از β-نفتول و آلدهیدهای­ آروماتیک
1 .3 .3 سنتز مشتقات 14-آریل-H14-دی­بنزوزانتن[6] از تراکم آلدهید و β-نفتول (20) با نسبت 2:1 به­وسیله­ی کاتالیزگر اسید لوییس یا برونستد مانند سولفامیک اسید[7] [39] و یا پارا-تولوئن­سولفونیک ­اسید[8] (p-TSA) مشتقات 14-آریل-H14-دی­بنزوزانتن (25) به­دست­ می­آید(شمای 1.4) [40].
شمای ‏1.4 ستنز مشتقات 14-آریل-H14-دی­بنزوزانتن
1 .3 .4 سنتز مشتقات 9-آریل-6-هیدروکسی-H3-زانتن-3-اون[9] از تراکم آلدهیدهای آروماتیک با رزورسینول (26) حد واسط تری­آریل­متان (27) شکل می­گیرد و با اکسایش و حلقه­زایی به­وسیله­ی اکسند­ه­ی[10]DDQ مشتقات9-آریل-6-هیدروکسی-H3-زانتن-3-اون (28) به­دست می­آید (شمای 1.5) [41].
شمای ‏1.5 سنتز مشتقات 9-آریل-6-هیدروکسی-H3-زانتن3-اون
1 .4 سنتز آکریدین­ها 1 .4 .1 سنتز اولمن[11] از واکنش آنترانیلیک ­اسید (29) با هالوبنزن (30) و یا واکنش ارتوهالوبنزوییک ­اسید (31) با آنیلین (32) با استفاده از پودر مس و پتاسیم­کربنات به­عنوان کاتالیزگر N-فنیل­آنترانیلیک اسید (33) تشکیل شده که با حلقوی­شدن به­وسیله­ی اسید­ قوی (H2SO4/HCl)، آکریدون (34) به­دست می­آید. در انتها با کاهش و سپس اکسایش آکریدون، آکریدین (2) حاصل می­شود (شمای 1.6) [43،42].
شمای ‏1.6سنتز اولمن آکریدین
1 .4 .2 سنتز برنتسن[12] در این روش از واکنش دی­فنیل­آمین (36) با کربوکسیلیک ­اسید با استفاده از کاتالیزگر کلرید­ روی (ZnCl2) آکریدین 9-استخلافی (37) به­دست می­آید(شمای 1.7) [44].
شمای ‏1.7سنتز برنتسن آکریدین
1 .4 .3 سنتز فردلاندر[13] در این سنتز از تراکم 2-آمینواستوفنون (38) با کتون­های حلقوی در مایع ­یونی ([bmim]BF4) 9-متیل­آکریدین (40) حاصل می­گردد (شمای 1.8)[45].
شمای ‏1.8سنتز فردلاندر آکریدین
1 .5 سنتز 8،1-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن­ها و 8،1-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین­ها روش­های زیادی برای سنتز 8،1-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن­ها و 8،1-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین­ها وجود دارد که در اینجا به دو نمونه از آنها اشاره می­شود.
1 .5 .1 سنتز مشتقات 8،1-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن و 8،1-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین با استفاده از آمبرلیست–15 در این روش از آمبرلیست–15 به­عنوان یک کاتالیزگر اسیدی استفاده می­شود. در اثر واکنش سه­جزیی آریل آلدهید و دیمدون با نسبت 2:1 در حلال استونیتریل در شرایط رفلاکس 8،1-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن و در اثر واکنش چهارجزیی آریل آلدهید، آمین آروماتیک و دیمدون با نسبت 2:1:1 تحت شرایط مشابه 8،1-دی­اکسو-دکاهیدرواکریدین به­دست می­آید (شمای 1.9) [46].
شمای ‏1.9سنتز 8،1-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن­ها و 8،1-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین­ها
1 .5 .2 سنتز مشتقات 8،1-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن و 8،1-دی­اکسو-دکاهیدرواکریدین در مایع یونی ([Hmim]TFA)[14] در این روش از مایع­ یونی ([Hmim]TFA) به­عنوان کاتالیزگر استفاده­ شده­است. در اثر واکنش آلدهید آروماتیک و دیمدون با نسبت 2:1 در مایع یونی در دمای 80 درجه سانتی­گراد 8،1-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن و در اثر واکنش آلدهید و آمین آروماتیک و دیمدون با نسبت 2:1:1 تحت شرایط مشابه 8،1-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین تهیه­ شد (شمای 1.10) [47].
شمای ‏1.10سنتز 8،1-دی­اکسو-اکتاهیدروزانتن­ها و 8،1-دی­اکسو-دکاهیدروآکریدین­ها
1 .6 بسترهاي کاتاليزگری گروه مناسبی از بسترهاي کاتاليزگري بسترهاي آلي يا معدني هستند. بسترهاي معدني شامل: سيليکا، آلومينا، زئوليت، سليت، کربن، مونتموريلونيت، خاک­ رس اسيدي­­شده و آلوميناسيليکات ها هستند. مهم­ترين عامل براي تعيين بستر براي يک کاربرد ويژه، مساحت سطح و اندازه­ی تخلخل آن است. به­طور کلي هرچه مساحت سطح بیشتر­ باشد بهتر است، مساحت سطح براي بسترهاي متداول، مثل آلومينا و خاک رس حدود 100متر مربع برگرمو براي برخی از کربن ها 1000 متر مربع برگرماست. ساختارهاي کانالي مخصوص به­عنوان مثال در زئوليت ها، منجر به انتخاب گری ساختار خاصی از مولکول ها بسته به شکل، اندازه و نفوذ مواد اولیه يا محصولات که با اندازه قطر کانال ها تطابق دارند، مي­شود.
1 .7 بسترهای پلیمری[15] در سنتزهای آلی با استفاده از بسترهای حامل یک واکنشگر، مواد اولیه آلی با واکنشگر یا واکنشگرها واکنش می دهد و محصول تشکیل­شده با روش های استخراج، ته­نشینی، تقطیر، تصعید و روش های متنوع کروماتوگرافی از مخلوط واکنش جدا می شود. بنابراین روش جداسازی اغلب شامل یک یا چند مرحله است.
در توسعه­ی واکنشگرهای سنتزی جدید و انواع مختلف تبدیلات شیمیایی که امروزه انجام می شود، تلاش زیادی انجام شده­است تا بازده محصول افزایش­ یابد. اما هنوز مشکل جداسازی در اکثر واکنش های سنتزی به قوت خود باقی­­است. به­همین جهت تلاش هایی شده­است تا زمان جداسازی محصول واکنش را کوتاه­تر کنند و مراحل خالص­سازی ساده­ تر شوند. پیشرفت­ هایی که صورت گرفته بر اساس استفاده از پلیمرها بوده­است، تا یک گونه واکنش­دهنده موجود در واکنش را بر روی یک بستر تثبیت کنند. در چنین مواردی مرحله جداسازی محصول بسیار آسان می شود و بستر پلیمری تنها با صاف کردن ساده از مخلوط واکنش جدا می شود[48].
1 .7 .1 خواص و ویژه ­گی ­های مورد انتظار بسترهای پلیمری × بستر پلیمری می بایست به­طور کامل در حلال های معمول نا محلول باشد.
× پلیمر باید نسبتاً سخت یا کاملاً انعطاف­پذیر باشد.
× پلیمر توانایی عامل دار شدن با ظرفیت بالا را داشته­ باشد و گروه عاملی به­طور یکنواخت در پلیمر توزیع شود.
× گروه های عاملی پلیمر به ­آسانی در دسترس واکنشگرها و حلال ها باشند.
× پلیمر عامل دار با واکنشگرها به­طور مستقیم واکنش می دهد، بنابراین باید از هرگونه واکنش های جانبی مبرا باشد.
× پلیمر باید به ­آسانی قابل حمل و ذخیره­سازی باشد و در طی فرآیندهای سنتزی متحمل شکست مکانیکی نشود.
× در صورت امکان پلیمر مصرفی می بایست قابلیت بازیابی داشته ­باشد تا به­کارگیری آن به­ویژه در صنعت به­لحاظ اقتصادی مقرون­به­صرفه باشد.
1 .7 .2 مزایای واکنشگرهای تثبیت شده بر روی بسترهای پلیمری × واکنش به ­­آسانی انجام می شود و روش جداسازی آسان­تر است.
× به­خاطر استفاده از بسترهای جامد نامحلول، خالص­سازی محصول ساده می شود.
× واکنشگرهای تثبیت شده روی پلیمر می توانند بعد از استفاده بازیافت شوند.
× واکنشگرهای تثبیت­ شده بر روی پلیمر نامحلول، غیر قابل تبخیر و بدون­بو هستند. بنابراین در واکنش هایی که از ترکیبات سمی و بدبو مانند سلنیوم و تیول استفاده می شود، می توان با تثبیت واکنشگرها بر روی پلیمر با اطمینان بیشتری از این واکنشگرها در سنتز بهره­جست.
× بسیاری از واکنش ها می توانند تمیز، سریع و با بازده بالا تحت شرایط ملایم انجام شوند.
1 .7 .3 انتخاب بسترهای پلیمری در بین محدوده­­ی وسیعی از پلیمرها، بسترهای پلی استایرن و مشتقات آن بیشتر مورد استفاده قرار گرفته­اند. از پلیمرهای دیگری که در سنتزهای آلی استفاده می شوند پلی وینیل الکل، پلی وینیل پیریدین، پلی متاکریلات، پلی اتیلن گلیکول، پلی اتیلن ­ایمین، پلی اکریل آمید، پلی آمینو اسید، پلی وینیل کلرید، کوپلیمر پلی آلیل کلرید-دی­ وینیل­بنزن و رزین­های متنوع فنول-فرمالدهید را می توان نام برد. همچنین پلیمرهای طبیعی مانند سلولز و دکستران ها نیز استفاده می شوند. انتخاب یک بستر پلیمری به نوع واکنش هایی که انجام می شود، بستگی دارد [48].
1 .7 .4 انواع واکنش های انجام شده با بسترهای پلیمری واکنش هایی که شامل بستر پلیمری هستند به سه دسته ی عمومی شامل ماده­ اولیه­ متصل به پلیمر،واکنشگرهای متصل به پلیمر و کاتالیزگرهای متصل به پلیمر طبقه­بندی می شوند.
1 .7 .4 .1 ماده اولیه متصل به پلیمر در این نوع واکنش­ها، ماده اولیه آلی ابتدا به­طور کووالانسی به بستر پلیمری متصل می شود و سپس با واکنشگر، کاتالیزگر و غیره واکنش می دهد. درنهایت محصول واکنش متصل به بستر پلیمری با هیدرولیز از پلیمر جدا می شود. این نوع واکنش در شمای 1.11نمایش داده شده­است.
شمای ‏1.11 واکنش ماده اولیه متصل به پلیمر
از کاربردهای مهم این دسته از واکنش ها می توان به سنتز پپتیدها اشاره نمود. سنتز پپتید در فاز جامد اولین­بار توسط مریفیلد[16] در سال 1963 گزارش­ شد. این نوع واکنش ها مانند سنتز معمولی هستند، با این تفاوت که یکی از واکنش دهنده­ها به پلیمر اتصال دارد. به­عنوان مثال، برای اینکه دو آمینو اسید با هم جفت شوند تا یک دی­ پپتید تشکیل­­ شود، از پلی استایرن با گروه جانبی CH2Cl- استفاده می­شود. مراحل اصلی در شمای 1.12خلاصه شده­است [49].
شمای ‏1.12 سنتز پپتید مریفیلد
1 .7 .4 .2 واکنشگرهای متصل به پلیمر در این حالت واکنشگر به پلیمر اتصال یافته و یک واکنشگر تثبیت شده بر روی پلیمر عامل­دار حاصل می شود. سپس سوبسترای آلی به مخلوط واکنش، شامل واکنشگر تثبیت شده روی پلیمر اضافه می شود. با کامل شدن واکنش، واکنشگر مصرف­­ شده از محلول خارج و محصول مورد نظر جدا می شود. مزیت ویژه ی چنین واکنشگری، سهولت جداسازی محصول از واکنشگر مصرف ­شده، افزایش انتخاب گری واکنشگر به­دلیل ممانعت فضایی و در بعضی موارد بازیابی واکنشگر مصرفی است. برخی از کاربردهای مهم این نوع واکنش ها در زیر آمده­است:
الف) سنتز واکنشگر ویتیگ تثبیت­ شده بر پلی استایرن
با وجود کاربرد گسترده­ی واکنش ویتیگ[17] برای تهیه الفین­ها، یک مشکل عمده­ی این واکنش جداسازی محصول اصلی از محصول جانبی تری­ فنیل­ فسفین اکسید است. علاوه بر این، فسفین واکنشگر گران­ قیمتی است. بنابراین هنگامی ­که واکنشگر پلیمری فسفین نامحلول (I) مورد استفاده قرار گیرد، محصول فرعی بعد از واکنش متصل به پلیمر باقی می ماند و به­راحتی از محصول مورد نظر جدا می شود.بنابراین آلکن حاصله با درصد خلوص بالا و بازده مناسب به­دست می آید. علاوه بر این محصول فرعی پلیمری فسفین اکسید (II) می تواند بازیابی ­شده و برای واکنش های بعدی مورد استفاده قرار گیرد (شمای 1.13) [50].
شمای ‏1.13 سنتز واکنشگر ویتیگ تثبیت شده بر پلی­ استایرن
ب) آلکیل دار کردن
از واکنشگر پلیمری فنیل تیو متیل لیتیم حاصل از واکنش پلی استایرن متیل سولفید با بوتیل لیتیم برای افزایش طول زنجیر آلکیلیدید استفاده می شود (شمای 1.14) [51].
شمای ‏1.14 واکنش افزایش طول زنجیر آلکیل یدید
1 .7 .4 .3 کاتالیزگرهای متصل به پلیمر در این نوع واکنش، کاتالیزگر به زنجیر اصلی پلیمر متصل می شود و واکنش ها را کاتالیز می کند. علاوه­بر واکنشگرها و سوبستراهای تثبیت شده روی پلیمر، وجود کاتالیزگر‍ها و فلزات تثبیت شده روی پلیمر نیز جالب و حائز اهمیت است. در بسیاری از موارد کاتالیزگر‍های تثبیت شده روی پلیمر برای بهبود واکنش­ پذیری، ساده­ تر کردن مراحل جداسازی و خالص‍سازی در مقیاس صنعتی بسیار مفید هستند.
در این راستا الیگومر PE-P(Ph2)4به­عنوان یک لیگاند برای پالادیم صفر و پالادیم (II) استفاده شده­است. این واکنشگر پلیمری [PE-P(Ph2)4]Pdواکنش های جانشینی آلیلی استر های آلیلی را کاتالیز می کند. برای مثال استرهای آلیلی با آمین های نوع دوم جانشین می شوند تا محصول آمین نوع سوم به­دست آید. کاتالیزگر با صاف­ کردن در دمای اتاق جداسازی می شود [52].
گونه های پالادیم تثبیت شده روی پلیمر برای واکنش سوزوکی[18] نیز استفاده شده­است. این کاتالیزگر پلیمری ارگانوبوران­ ها را با 1-آلکنیل برمیدها، آریل هالیدها و آریل یا آلکنیل تری فتالات­ها جفت می کند [53]. تتراهیدرو کینولین ها از تراکم سه ترکیب آلدهیدها، آنیلین ها و اولفین ها به­وسیله­ی پلی آلیل اسکاندیم تری فیلامید دی­تری­فتالات (PA-Sc-TAD) تهیه می شود [54].
فرم هیدروکسید رزین آمبرلیست A-26 به عنوان یک کاتالیزگر برای حلقوی­شدن دیکمن[19]استفاده شده­است. حلقوی­شدن طی دو مرحله (آمین­دار شدن کاهشی و تشکیل آمید) با واکنشگر پلیمری انجام می شود [55].
1 .8 پلي­وينيل پيروليدون محلول پلي وينيل پيرو ليدون، نخستين­بار در جنگ جهاني دوم به­عنوان جايگزين پلاسماي خون به­کار برده ­شد. امروزه پلي ­وينيل­ پيرو ليدون محلول (کوليدون)[20] از با اهمیت­ترین ترکیبات در صنعت داروسازي به­شمار مي رود. همچنين در تهيه مهم­ترين ضدعفوني کننده رایج، پلي وينيل پيرو ليدون-يد[21] به­کار مي رود (شکل 1.6). پلي­وينيل پيرو ليدون محلول با پليمري­شدن راديکالي آزاد وينيل پيرو ليدون در آب يا ايزو پروپانول به­دست مي­ آيد [56].
شکل ‏1.6ساختار پلي­ وينيل­پيرو ليدون-يد
1 .9 کوليدون نامحلول (کراس­پوويدون) کراس­پوویدون به­طور صنعتی با فرایندهای در جا[22] یا افزودن دی­ وینیل ایمیدازولین تهیه می شود. وینیل ­پیرولیدون با یک باز قوی مثل سدیم هیدروکسید، تشکیل EBVP[23] می دهد که احتمالاً با مکانیسم شمای 1.15صورت می­گیرد [57].
شمای ‏1.15 مکانیسم سنتز کراس­پوویدون
1 .10 بوران ­تری­فلوئورید بوران ­تری­فلوئورید از طریق فلوئوردار کردن بوراکس یا بورات ها با اسید سولفوریک غلیظ در مقیاس بالا تولید می گردد (معادله 1). این واکنشگر به­طور گسترده به­عنوان کاتالیزگر در فرایندهای صنعتی گوناگونی استفاده می شود.
معادله 1
با به­کار گیری فرایند دو مرحله ای زیر می­توان بوران تری­فلوئورید را با بازده بالاتر تهیه کرد (معادله 2).
معادله 2
در مقیاس آزمایشگاهی، بوران تری­فلوئورید خالص به­وسیله­ی تخریب حرارتی دی­ آزو نیوم تترافلوئوروبوراتبه­دست می آید (معادله 3).
معادله
[1]Strecker
[2] Hantzch
[3] Mannikh
[4] Biginelli
[5] 1-n-butylimidazolium tetrafluoroborate
[6] 14-Aryl-14H-dibenzoxanthene
[7] Sulfamic acid
[8] P-Toluenesulfonic acid
[9] 9-Aryl-6-hydroxy-3H-xanthen-3-one
[10] 2,3-Dichloro-5,6-Dicyanobenzoquinone
[11] Ullmann synthesis
[12] Bernthsen synthesis
[13] Friedlander synthesis
[14] 1-Methylimidazolium triflouroacetate
[15]polymer supports
[16]Merrifeld
[17]wittig
[18]Suzuki
[19]Dickmann cyclization
[20]Kollidon
[21]PVPP-Iodine
[22]in situ
[23] Ethyldiene-bis-vinylpyrrolidinone


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
لی وینیل پلی پیرولیدون


حامل بوران تری فلوئورید


اکتاهیدروزانتن ها


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نام کتاب :احكام حقوق جزايى اسلام

مقاله درمورد آینده خانواده در غرب 5ص

دانلود پاورپوینت فصل یازدهم بکارید و ببینید

بررسي رابطه سبك رهبري مديران (براساس نظريه ليکرت)

تحقیق درباره چرا اندازه گیری می‌کنیم

پرسشنامه رضایت شغلی JDI در ۶ ص word

مقاله درباره فناوری آموزشی در کلاس

مقاله63 بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی

1000 ممبر فیک تلگرام

فصد