دانلود رایگان


بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران - دانلود رایگاندانلود رایگان هر شركت در ساختار فعاليت خود چنانچه بقصد سود تاسيس شود حسب شرايط سرمايه گذاري و رشته مورد سرمايه گذاري داراي ريسك و بازده متفاوتي خواهد بود اما آنچه مسلم ا

دانلود رایگان
بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار...چکیده
1-2 تعریف موضوع و بیان مسئله وﺟﻮد ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﻲ ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ، داراي ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي نمایندگی در نتیجه جداسازی ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.اﻳﻦ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻟﺪ انگیزه لازم برای مدیریت در جهت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﻳﺶ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺣﺮﻛـﺎﺗﻲ (ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺗﺤﺮﻳﻔـﺎت ﺻـﻮرت ﻫـﺎي ﻣﺎﻟﻲ) اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً زﻳﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار را درﺑﺮ دارد .در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ وﺟﻮد ﻳـﻚ ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم کنترلی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻫـﺎي مالی باشد. ضرورت ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در یک اقتصاد آزاد ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد (کوکی و گویزانی، 2009). و از طرفی مدیران دارای اعتماد بیش از حد (بهینهگرا/خوشبین ) عملکردهای آتی ناشی از فعالیت های عملیاتی و سرمایه گذاریهای شرکت را بیش از حد برآورد می کنند. مدیران دارای اعتماد بیش از حد را به عنوان مدیرانی تعریف می کنند که بازده های آتی ناشی از پروژه های شرکت را بیش از حد برآورد می کنند. هیتون (2002) اصطلاح بهینه گرا/خوشبین را برای مدیرانی به کار می برد که به طور منظم و سیستماتیک، سودآوری ناشی از عملکرد شرکت های خوب را بیش از حد و سودآوری ناشی از عملکرد شرکت های ضعیف را کمتر از حد برآورد می کنند. تحقیقات پیشین نشان میدهد که اعتماد بیش از حد مدیریتی بر روی سرمایه گذاری، تأمین مالی و سیاستهای تقسیم سود شرکت تأثیر دارد (مالمندییر و تاته، 2008؛ کوردیرو ، 2009؛ دشماخ و همکاران ، 2010؛ مالمندییر و همکاران ، 2011 و هیرشلیفر و همکاران ، 2012). با توجه به مبانی عنوان شده به نظر می رسد نسبت اهرم مالی و ساختار مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران اثر گذار می باشد. ازاین رو در این پژوهش، پژوهش گر به دنبال بررسی ارتباط بیش اعتمادی مدیران از ساختار سرمایه شرکت های عضو سازمان بورس اوراق بهادار می باشد. تا میزان تاثیر پذیری این متغیر مهم (بیش / کم اعتمادی مدیران) از سایر متغیرها قابل توضیح باشد. 1-3 اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش 1-4 سوالات پژوهش 1-5 فرضیه های پژوهش
  1. نسبت تمرکز مالکیت بر بیش اعتمادی مدیران تاثیر معنی داری دارد.
  2. نسبت مالکیت عمده بر بیش اعتمادی مدیران تاثیر معنی داری دارد.
  3. نسبت مالکیت مدیریتی بر بیش اعتمادی مدیران تاثیر معنی داری دارد.
  4. نسبت مالکیت بلوکی بر بیش اعتمادی مدیران تاثیر معنی داری دارد.
1-6 روش شناسی پژوهش 1-7 روش نمونه گیری ü دوره مالي آنها منتهي به پايان اسفند باشد. ü جزء شركت هاي سرمايه گذاري، لیزینگ، بانک ها، بیمه ها و صندوق های بازنشستگی نباشد. ü اطلاعات مورد نياز براي انجام اين پژوهش را در دوره زماني مورد نظر به طور كامل ارائه كرده باشد. ü شركت هایی که در دوره مورد نظر در پژوهش فعاليت مستمر داشته و سهام آن ها ظرف مدت 6 ماه حداقل یک بار مورد معامله قرار گرفته باشد. ü گزارشات میان دوره ای و پایان دوره ای حسابرسی شده ارائه دهند. ü تا پایان اسفند 1388 در بورس پذیرفته شده باشند. 1-8 شرح واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش ü بیش اعتمادی مدیران
ü نسبت تمرکز مالکان
ü نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی :
ü نسبت مالکیت مدیریتی :
ü نسبت مالکیت بلوکی
1-9 خلاصه فصل اول
2-2 مبانی نظری پژوهش 2-2-1 ساختار مالکیت 2-2-1-1 انواع ساختار مالکیت 2-2-2 مفهوم حاکمیت شرکتی

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ساختار مالکیت


بیش اعتمادی مدیران


شرکت های پذیرفته شده


بورس اوراق بهادار


دانلود پایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


99 ارائه مدل طراحیشبكه با تقاضای الاستیك با

رابطه عزت نفس با منبع كنترل در بين دانشجويان

بروشور،تراکت،لایه باز تبلیغاتی فرش 2 PSD فتوشاپ

جدول طرح درس سالانه براي دروس چهار جلسه اي در هفته

اقدام پژوهی در مورد خودخواهی و غرور دانش آموز.

پاورپوینت quot;اصول برنامه ريزي quot;

دانلود طرح توسعه و عمران(جامع) و حوزه نفوذ شهر

تحقیق پیشگیری از خودکشی

203 تحلیل عددی پرده آب بند سد سیازاخ كردستان

تحقیق درمورد ازدواج از نگاه قرآن و سنت