دانلود رایگان


رشد و نمو و پراکنش بذر جو دره (Hordeum spontaneum koch) و - دانلود رایگاندانلود رایگان به منظور ارزیابی تاثیرات سطوح نیتروژن بر رشد و نمو جو دره (Hordeum spontaneum Koch)و خردل وحشی(Brassica kaber (DC.))رشد یافته در گندم، یک آزمایش مزرعه­ای د

دانلود رایگان
رشد و نمو و پراکنش بذر جو دره (Hordeum spontaneum koch) و خردل وحشی (Brassica kaber ( DC.)) تحت تاثیر سطوح نیتروژن در گندمچکیده
به منظور ارزیابی تاثیرات سطوح نیتروژن بر رشد و نمو جو دره (Hordeum spontaneum Koch)و خردل وحشی(Brassica kaber (DC.))رشد یافته در گندم، یک آزمایش مزرعه­ای درسال زراعی90-1389 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب انجام شد. آزمایش با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی و بصورت فاکتوریل با آرایش 2× 4 تیمارها و سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل نیتروژن به میزان (0، 60 ،120 و240 کیلوگرم در هکتار) و دو نوع علف هرز (جو دره و خردل وحشی) بود. کود نیتروژن در سه مرحله رشد محصول ( کاشت، پنجه زنی و ساقه رفتن) و در هر مرحله بصورت یک سوم به کرتهای آزمایشی اضافه شد .بذرهای جو دره وخردل وحشی با الگوی مربع و فاصله 60×60 سانتی متربین آنها کاشته شدند . با افزایش نیتروژن از 0تا240کیلوگرم در هکتار ارتفاع، تعداد پنجه و وزن خشک در جو دره وطول نهایی خورجین ، طول کل شاخه ها و وزن خشک در خردل وحشی به طور معنی داری افزایش یافت (0.05p<). با افزایش سطح نیتروژن، تعداد و وزن بذر در هر دو علف هرز به طور معنی داری، به ترتیب 116٪و 152٪افزایش یافت. با افزایش نیتروژن، زمان رسیدگی و زمان پراکنش بذر در جو دره به تعویق افتاد. با افزایش نیتروژن، محتوای نیتروژن درکاه وکلش و بذرجو دره به طور معنی داری، به ترتیب 91 ٪ و 39 ٪ افزایش یافت. علاوه بر این، در خردل وحشی همچنان که مصرف نیتروژن افزایش یافت، نیتروژن بذر به طور معنی داری تا 31٪ افزایش نشان داد. با افزایش سطح نیتروژن، مقدار جذب کل نیتروژن در بوته جو دره و خردل وحشی، به ترتیب 227٪ و 183٪ افزایش یافت. با افزایش سطح نیتروژن، جوانه زنی بذر در جو دره و خردل وحشی، به ترتیب 3 ٪ و 187٪ افزایش نشان داد. درکل این تغییرات به ایجاد تصمیم گیری­های مناسب در مدیریت علف های هرز کشاورزی در سامانه های زراعی کمک خواهد کرد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:مقدمه
فصل دوم :مروری بر پژوهش های انجام شده
فصل سوم:مواد و روش ها
فصل چهارم : نتایج و بحث
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
Sinapis arvensis L.))(الف)- ریشه (ب) –میوه
Hordeum spontaneum Koch.. 7
TM.28
. 44
. 65
. ................. 75
فصل اول
مقدمه
1-1-نگرشی بر علفهای هرز
مجموعه فاکتورهای محیطی و بیولوژی علفهای هرز تعیین کننده میزان رقابتی است که این گیاهان ناخواسته می توانند در مقابل گیاه زراعی از خود نشان دهند. خصوصیاتی نظیر توانایی تولید مثل سریع، رشد سریع از مرحله گیاهچه ای تا تولید مثل، انعطاف پذیری فنوتیپی، تحمل زیاد نسبت به گوناگونی محیطهمگی بستگی به گونه علف هرز دارند (بیکر،1974).
علفهای هرز اغلب بعنوان تهدید جدی در تولید محصولات کشاورزی ارگانیک شناخته شده اند(پنفولد و همکاران،1995؛ استون هس و همکاران،1996؛کلارک و همکاران،1998). بیم از کنترل غیر موثر علف هرز همواره بعنوان یکی از موانع اصلی در پذیرش تبدیل کشاورزی سنتی به ارگانیک توسط کشاورزان بوده است(بوریدج و نایلور،1999). علفهای هرز فقط یک درصد از کل گیاهان کره زمین را تشکیل می دهند با این حال زیان اقتصادی سنگینی وارد میسازند. زیمدال (2007)زیانهای علف هرز را به نه گروه تقسیم کرده است:رقابت با گیاهان زراعی، افزایش هزینه تولید،کاهش کیفیت محصولات زراعی و دامی، افزایش هزینه فرآوری، ایجاد مشکلات در مدیریت آبها، ایجاد مشکلات برای سلامت انسان،کاهش ارزش اراضی، کاهش گزینه های گیاهان زراعی برای کشت و کاهش ارزش زیباشناسی.مقاومت علفهای هرز به علفکش ها و تغییر گونه ای جمعیت علف های هرز امروزه تبدیل به چالش جدید برای کشاورزی شدهاست. بدلیل پیچیدگی در جمعیت علف های هرز، رهیافتهای تلفیق شده در مدیریت علف هرز به کاهش اثرات اقتصادی و بهبود شیوه های کنترل علف هرز کمک میکند(بوهلر،2002). در این راستا شناخت دقیق عکس العمل های رشدی علفهای هرز به مدیریت هر چه بهتر آنها منجر خواهد شد.
امروزه اغلب دانشمندان بر این باورند که درک کاملی از سامانه های بیولوژیک پیچیده مانند اکوسیستمهای زراعی نیازمند یک رهیافت جامع میباشد(کانوی،1987؛ایکرد،1993). برهمکنش های گیاه زراعی و علف هرز و پویایی جامعه علفهای هرز تا حد زیادی میتواند تحت تاثیر استراتژِی مصرف عناصر غذایی در مزرعه باشد.رهاسازی سریع عناصر غذایی، اغلب به سود علفهای هرزی است که قادرند این مواد مغذی را در مراحل اولیه رشد سریعتر و کارآمدتر از گیاه زراعی مصرف کنند (جورنسگارد،1996؛لیبمن و دیویس،2000). مدیریت کاربرد عناصر غذاییبه نحوی که گیاه زراعی در مقایسه با علف هرز سود بیشتری ببرد احتمالا رقابت پذیری گیاه زراعی را برای سایر منابع که از جهات دیگر برای علفهای هرز فراهم است بهبود می بخشد(کرکلند و بکی، 1998).
1-2-نقش نیتروژن در رشد و نمو گیاه
نیتروژن بعنوان یک عنصر پر مصرف به طور معمول به خاک اضافه میشود تا عملکرد گیاه زراعی را افزایش دهد، اگرچه اثبات نشده است که تغییر سطوح نیتروژن خاک همیشه فرایندهای دموگرافیک و برهمکنش های رقابتی علف هرز و گیاه زراعی را تغییر می دهد(رائن و جانسون، 1999).بسیاری از علفهای هرز مصرف کنندگان اصلی نیتروژن بوده و بنابراین در کاهش سهم جذب نیتروژن بوسیله گیاه زراعی توانا هستند(قاسم،1992). به همین دلیل رشد بسیاری از گونه های علفهای هرزدر مقایسه با گیاه زراعی بیشتر است(مورالس پاین و همکاران، 1998؛ سوپاسیلاپا و همکاران، 1992).
نیتروژن برجنبه های گوناگون رشد گیاه مانند تعداد شاخه فرعی در بوته، جوانه گل در گیاه و افزایش طول ساقه ، تعداد گل در هر شاخه،وزن گیاه،شاخص سطح برگ، وزن غلاف و تعداد دانه در گیاه تاثیر می گذارد(تایلر و همکاران ،1991). شناسایی عکس العمل علفهای هرز مختلف (مثلا پهن برگ و باریک برگ) به سطوح نیتروژن در سامانه های گیاهان زراعی می تواند کمک موثری به شناخت روابط اکولوژیک حاکم بین علف هرز و گیاه زراعی نماید.
1-3-پراکنش بذر[1]
پراکنش بذر، عبارتست است از جدا شدن بذر از گیاه مادری و حرکت مکانی آن و نهایتاً رسیدن به مقصد نهائی که این ممکن است به دو صورت فعال[2]( با نیروی باد، باران) و غیر فعال[3]( در مورد بذور سنگین) انجام شود(کازنس و همکاران ، 2008).
پراکنش بذر بعنوان یکی از فاکتورهای مهم موثر در تقویت جوامع علف هرز ، میزان انتشار جمعیت ، توزیع مکانی و طول دوره قابلیت زنده بودن جمعیت این گیاهان توصیف شده است (هارپر ، 1977؛ ناتان ومولر- لاندانو، 2000). مطالعه پراکنش بذر علفهای هرز در سامانه های کشاورزی برای ایجاد کلونی در مکانهای غیر تصرف شده در داخل مزرعه یا اطراف آن بسیار حائز اهمیت است. پراکنش بذر تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی از جمله مرفولوژی بذر[4] ، ساختار گیاه[5]، عوامل بیرونی [6] و موقعیت مکانی بذور[7] می باشد (دو نوهی، 1998؛ گرسا و هالت، 1995 ؛ هارپر، 1977). موقعیت مکانی بذور بر روی گیاه که مخصوصا الگوهای پراکنش بذور سنگین [8] (مانند ترب وحشی) را تحت تاثیر قرار می دهد، توسط صفات مرفولوژیک گیاه مادری تعیین می شود (کازنس و راولینسون،2001)که این به نوبه خود تحت تاثیر شرایط محیطی رشد (نظیر عناصر غذایی ) قرار می گیرد.
پراکنش بذور در گیاه مادری بویژه در گونه های رشد نا محدود[9] در طول یک دوره زمانی (مثلا چند هفته ای) ممکن است انجام شود. این موضوع باعث می شود فرایندهای پراکنش بذر در معرض یک محدوده وسیع شرایط محیطی در طول دوره پراکنش قرار گیرد(گوترمن، 2000). همچنین رسیدگی بذور در زمان های متفاوت، ممکن است آنها را در معرض عوامل متنوع پراکنش نظیر بادهای موسمی یا برداشت همزمان با گیاه زراعی قرار داده و بر مسافت انتشار بذر تاثیر بگذارد(کازنس و مورتیمر ، 1995). تغییر شرایط محیطی می تواند تغییرات موثری بر این فرایند داشته باشد.
1-4-خردل وحشی[10]
خردل وحشی علف هرز یکساله زمستانه از خانواده شب بو[11]است (شکل1-1).ریشه اصلی باریک،بسیار منشعب،ساقه راست،100-20 سانتیمتر ارتفاع، دارای برگهای متناوب، گلها زرد رنگ با 4 گلبرگ و 4 کاسبرگ می باشد. خردل وحشی دارای مسیر فتوسنتزی C3می باشد (هولم و همکاران، 1997).گل آذین آن انتهایی و خوشه ای می باشد و میوه آن از نوع خورجین[12] است که توانایی تولید 2000 تا 3000 بذر در هر بوته را دارد. تعداد کروموزوم خردل وحشی 9=n و18=n2است (وارویک و همکاران، 2000).
این گیاه به دامنه وسیعی از درجات حرارت، 48-15 درجه سانتیگراد، سازگاری دارد.خردل وحشی از نظر واکنش به طول روز، گیاهی روز بلند محسوب می شود، هر چند قادراست چرخه زندگی خود را هم در روزهای بلند و هم روزهای کوتاه کامل نماید (هانگ و همکاران، 2001). این گیاه خود ناسازگار بوده و گرده افشانی آن بوسیله بسیاری از گونه های حشرات انجام میشود(مولیگان و بایلی، 1975). بطور کلی این علف هرز در بیشتر مناطق جهان دیده میشود و به عنوان یک علف هرز جدی در غلات،چغندرقند،ذرت و کلزا گزارش شده است. با توجه به اینکه خردل وحشی حداکثر سطح برگ خود را زودتر (45 تا 50 روز پس از جوانه زنی ) از بسیاری از گونه های زراعی تشکیل میدهد از قدرت رقابت بالاتری برای کسب نور برخوردار بوده و از اين طریق خسارتهای جبران ناپذیری بر گونه های زراعی وارد می سازد(هولم و همکاران،1997).
بطور کلی گونه های خردل به 8/9 کیلوگرم عناصر غذایی برای تولید ماده خشک به همان میزان نیاز دارند (زیمدال، 2007). خردل وحشی به دلیل گستردگی سیستم ریشه، رقیب سختی برای گندم در جذب مواد غذایی و آب محسوب می شود. در رابطه با بهره مندی خردل وحشی با افزایش سطح نیتروژن مطالعات زیادی انجام شده است. در یک مطالعه بر روی توانایی رقابتی سه گونه علف هرز در شرایط رشدی مخلوط با خردل وحشی، افزایش تجمع ماده خشک در بوته و بازده بالای تولید بذر در خردل وحشی گزارش شد ( بلک شا و دکر، 1988).
شکل 1-1- بوته خردل وحشی Sinapis arvensis L.))(الف)- ریشه (ب) میوه (ج) - بذر (د)
1-5-جو دره[13]
جو دره (جو وحشی[14]) گیاهی یکساله زمستانه، از خانواده غلات (گرامینه)که چرخه زندگی آن با بذر در پاییز(در برخی از مناطق اوایل و اواسط پاییز) ودر بیشتر مناطق در زمستانشروع وبا تولید بذر در اوسط یا اوخر بهار چرخه زندگی خود را کامل می کند (شکل1-2). بیشترین تولید پنجه در آن 25 وکمترین آن 5 عددگزارش شده است.جو دره را می توان یك علف هرز گواه(علف هرزی كه توانایی بسیار مناسبی در مقابل استرس های خشكی باتوجه به شرایط اقلیمی آن منطقه دار باشد) نامید. زیرا این علف هرز به خوبی خود را با شرایط خشكی وقف می دهد و دارای دوره رشد كمتری نسبت به محصول همراه آن می باشد،در زمانی كه محصول گندم به آب زیادی نیاز دارد مراحل رسیدگی خود را به پایان رسانده است (كهنسال و همکاران، 1386). شاید بتوان یکی از علل بقای علف هرز جو دره در تنش های شدید رطوبتی را به قدرت این گیاه در نگهداری سرعت فتوسنتز خود و سازگاری فیزیولوژیک بیشتر این گیاه در شرایط تنش ربط داد. کاهش بیشتر میزان تعرق گندم در شرایط تنش نسبت به جو دره نیز یکی از دیگر از مکانیسم های بقای علف هرز جودره در شرایط تنش است به این دلیل که
جو دره با مصرف آب بیشتر نسبت به گندم توانایی بقای خود را بالا می برد (عدالت و غدیری، 1387).جو دره دیپلوئید،خودگشن ودارای تنوع ژنتیکی بالایی می باشدبه طوری که دامنهی وسیعی از زیستگاههای مختلف را می تواند اشغال کند. این علف هرز در اکثر کشورهای خاور میانه مشاهده شده است (سولمان ، 2000 ). دامنه ی پراکنش وگسترش آن در ایران در اکثر مناطق مشاهده شده است اما نواحی شمال غرب و شمال شرقی وغرب، جنوب غربی و جنوبپراکنش بیشتری دارد. بیشترین تراکم آن مربوط به استانهای فارس،قزوین،خراسان، خوزستان و تبریز می باشد(كشاورز و همكاران، 1385).ساقه ی آن ایستاده،علفی و ماشوره ای و با ارتفاع 120 سانتیمتر می باشد که البته در شرایط مختلف متفاوت می باشد به طوری که در اکثر مزارع مورد بررسی، ارتفاع آن بیشتر از ارتفاع گندم است.برگهای آن تخت،باریک،نوک دار،زبانک کوتاه وگوشوارک نسبتا آزاد می باشد. گردش برگها در مرحله ی گیاهچه ای به سمت راست است.سیستم ریشه ای آن افشان بوده و گل آذین آن سنبله، برگشته،متراکم وبا محوری شکننده وبی دوام می باشد. بندها مسطح که در کناره ها مژه دار می باشند سنبلچه ها تک گل و در روی کمانهای محوری سه به سه قرار گر فته اند. پوشه ها در فشی، سیخک مانند وسیخک پوشینه 15-7 سانتیمتر می باشدو دارای قاعده سخت است(میركمالی، 1383). پراکنش بذر(شکل1-3)، معمولا در عرض چندین متر از گیاه مادری محدود شده، هر چند بذرها توسط حیوانات و کمباین در زمان برداشت به فواصل دورتر[15] حمل میشوند(زوهری،1969). مطالعات فیزیولوژی رشد در مورد جو دره نشان داد که در شرایط محیطی مختلف دارای بیوماس متفاوتی می باشند.از دلایل متفاوت بودن بیوماسها می توان به متفاوت بودن توده ی بذری،زمان جوانه زنی وتنوع در سرعت رشد نسبی بیان نمود(كلندر و همكاران، 1997 ).
شکل 1-2 بوته جودره ((Hordeum spontaneum Koch.
شکل 1-3 بذر جو دره
1-6-گندم
گندم یکی از مهمترین و پر مصرف ترین گیاهان زراعی جهان میباشد که حدود 60 تا 70 درصد انرژی غذایی را تامین می کند و طبیعی است با افزایش جمعیت جهان بایستی تولیدات غذایی و کشاورزی به خصوص گندم افزایش یابد (استاسکوف، 1376). در قطب های مهم تولید گندم نظیر خوزستان، فارس، کرمانشاه و خراسان رضوی به دلیل مصرف بی رویه و مدیریت نشده علفکش ها، جو دره بعنوان علف هرز باریک برگ غالب این مناطق درآمده است بنابراین در آینده تولید پایدار گندم را به مخاطره خواهد انداخت ( باغستانیو همکاران، 1388.(این علف هرز به علت داشتن دامنه سازگاری وسیع با شرایط مختلف محیطی، هم در شرایط آبی و هم در شرایط دیم در مزارع گندم غالب می باشد از این رو به عنوان یک از علف های هرز مهم در زراعت گندم و جو در ایران بخصوص استان فارس مطرح بوده و هر سال در اثر رقابت این علف هرز با گندم و جو خسارات فراوانی به تولید این محصولات وارد می شود ( عدالت و غدیری، 1387). باروز و اولسون (1995) پی بردند که خردل وحشی به طور نا مطلوبی بر گندم اثر میگذارد و حضور این علف هرز اثرات کاهنده ای بر رشد، پنجه زنی و عملکرد گندم دارد. کشور ما نیز در جهت رسیدن به کشاورزی پایدار، با اجرای طرح های کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و با انجام بهینه سازی کاربرد آنها، می رود تا همراه با افزایش تولید، اصول زیست محیطی و مسائل اقتصادی را هم رعایت کرده باشد ( خادمی، 1375). با توجه به این مسائل و ملاحظات زیست محیطی ضروریست بر مدیریت تلفیقی این علفهای هرز در مزارع گندم تاکید شود تا به پایداری تولید در این محصول کمک نماید ( بلک شا و همکاران، 2005).
1-7-هدف از اجرای پژوهش
گرچه در خصوص تاثیر عناصر غذایی بر فنولوژی گیاهان زراعی قبلا مطالعاتی انجام شده است (کتکارت و اسوانتن، 2004) ولی بررسی منابع علمی نشان می دهدکه تاثیر آن (مشخصاً نیتروژن) بر رشد و نمو علف های هرز و نهایتاً پراکنش بذر دقیقا مشخص نمی باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی دقیق عکس العمل های رشدی از علف هرز جو دره
(Hordeum spontaneum Koch.) و خردل وحشی (Brassica kaber (DC.)) به سطوح نیتروژن در سامانه زراعی گندم می باشد. به همین منظور فرضیه های زیر مورد آزمون قرار گرفت:
(1) نیتروژن بر مراحل رشد علفهای هرز جو دره و خردل وحشی و نهایتا پراکنش بذر آنها تاثیر می گذارد؛ با افزایش میزان نیتروژن بلوغ و رسیدگی بذر به تاخیر می افتد و لذا پراکنش بذر دیرتر اتفاق می افتد.
(2) علف های هرز با خصوصیات رشدی متفاوت (پهن برگ و باریک برگ) در یک سامانه زراعی (مزرعه گندم) رفتارهای رشدی متفاوتی از خود نشان می دهند؛ این موضوع موجب بروز توانایی های متفاوت آنها در جذب عناصر غذایی مثل نیتروژن می شود.
(3) توانایی علف های هرز مختلف در جذب نیتروژن متفاوت است و گیاهان زراعی که دارای خصوصیات رشدی یکسانی با علفهای هرز هستند ممکن است در عرصه رقابت خسارت بیشتری را متحمل شوند.
[1]-Seed dispersal
[2]- Active
[3]- Passive
[4]- Seed morphology
[5]- Plant architecture
[6]- External factors
[7]- Spatial seed position
[8]- Heavy seeds
[9]-Indeterminate
[10]- Sinapis arvensis L. &Brassica kaber (DC.)
[11]-Brassicaceae
[12]-Silique
[13]-Hordeum spontaneum Koch.
2 - Wild barley
[15]-Long distances


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
رشد و نمو و پراکنش


بذر جو و خردل وحشی


سطوح نیتروژن در گندم


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درمورد بهشت و جهنم

پکیج سوالات کنکور برنامه ریزی شهری با پاسخنامه

طرح توجیهی تولید بلبرینگ و رولبرینگ

دانلود پایان نامه آماده قالب word با عنوان پايان

نفس گیری د ر کرال سینه

تحقیق درباره خلقت آدم در نهج البلاغه 20 ص

دانلود خلاصه کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد

ماشینکاری نوری شیمیایی

پرسشنامه سبک مدیریت

پلان و سایت مرکز محله