دانلود رایگان


پایان نامه ارشد رابطه مدیریت دانش با سرمایه - دانلود رایگاندانلود رایگان ژوهش حاضر با عنوان تعيين رابطه سرمايه اجتماعي و مديريت دانش به عنوان دارايي هاي ناملموس ولي كليدي سازمان ها بالاخص در مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران انجا

دانلود رایگان
پایان نامه ارشد رابطه مدیریت دانش با سرمایه اجتماعیپژوهش حاضر با عنوان تعيين رابطه سرمايه اجتماعي و مديريت دانش به عنوان دارايي هاي ناملموس ولي
كليدي سازمان ها بالاخص در مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران انجام شده است. دانش تنها دارايي شناخته
شده اي است كه وقتي ديگران در آن سهيم مي شوند، افزايش مي يابد. مفهوم سرمايه اجتماعي بر تعامل و ارتباطات
افراد در سازمان تاكيد دارد. تا آنجا كه سرمايه اجتماعي از دارايي هاي مهم هر سازماني است كه مي تواند در مديريت
دانش كمك كند و براي سازمان ها مزيت رقابتي پايدار ايجاد كند. جامعه آماري مورد مطالعه اين پژوهش را 055 نفر
از مديران و كارشناسان مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران تشكيل مي دهند. كه از ميان 055 پرسشنامه كه به
صورت نمونه در دسترس توزيع شده، در نهايت 341 پاسخنامه جمع آوري و در محاسبات وارد گرديد. كه روايي آنها
با استفاده از روايي صوري و بر اساس نظر جمعي اساتيد مجرب و صاحب نظر تاييد شد. اعتبار و پايايي پرسشنامه ي
=5/ مديريت دانش با 30 گويه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 90 r و پرسشنامه سرمايه اجتماعي با 05 گويه با
5/ ضريب آلفاي كرونباخ 91 r= مورد تاييد قرار گرفت. پژوهش از نوع كاربردي و روش انجام آن توصيفي همبستگي -
و از نظر زماني يك بررسي مقطعي است. پرسش اصلي پژوهش حاضر عبارت است از "آيا بين مديريت دانش و
سرمايه اجتماعي رابطه وجود دارد؟" و با توجه به نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه رابطه معني دار ميان
مولفه هاي مديريت دانش و سرمايه اجتماعي وجود دارد. در پاسخ به دو سوال اول پرسش هاي اين پژوهش:
"هر يك از مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي ومديريت دانش به طور جداگانه در جامعه مورد مطالعه تا چه ميزان است؟"
اينگونه نتيجه مي گيريم كه دو سطح سرمايه اجتماعي يعني تسهيم دانش و هويت سازماني در جامعه بسيار بالاست.
اعتماد متقابل و مديريت مشاركتي بالا، و مقدار همكاري در جامعه مورد مطالعه متوسط است. و در مورد مديريت
دانش نيز مي توان نتيجه گرفت خلق دانش در سطح متوسط و انتشار دانش و كاربرد دانش در سطح بالايي قرار دارد.
در پاسخ به سوال سوم: "مؤلفه هاي مديريت دانش نسبت به هم در جامعه چه رتبه اي دارد؟" رتبه بندي در جامعه
پژوهشي به قرار زير است: 3 انتشار دانش 0 كاربرد دانش 1 خلق دانش. در پاسخ به پرسش 4و 0 پژوهش: - - -
"آيا مديريت دانش و سرمايه اجتماعي با ويژگي هاي فردي كاركنان رابطه دارد؟" نتايج اجراي مدل هم خواني
مجذور كاي، نشان مي دهد مديريت دانش و سرمايه اجتماعي به مفهوم كلي با جنسيت، تحصيلات، پست سازماني،
5/ نوع استخدام، و سن رابطه معناداري ندارند زيرا سطح معني داري پيرسون در مجموع عوامل ذكر شده بيش از 50
است و فقط سرمايه اجتماعي به مفهوم كلي با تجربه خدمتي در جامعه آماري مورد مطالعه رابطه معنا داري دارد.
مديريت دانش، مديريت دانايي يا مديريت اندوختههاي علمي به معناي در دسترس قررار دادن
نظاممند اطلاعات و اندوختههاي علمي است، به گونهاي كه به هنگام نياز در اختيار افرادي كه نيازمند
آنها هستند، قرار گيرند تا آنها بتوانند كار روزمره خود را برا برازدهي بيشرتر و مرو رتر انجرام دهنرد.
مديريت دانش شامل يك سري استراتژي و راهكار براي شناسايي، ايجاد، نمايندگي، پخرش وتطبيرق
بينش ها و تجارب در سازمان مي باشد. برنامه اجرايي مديريت اندوختههاي علمي برر ايرن دو جرز
اصلي بنا ميشود:
.3 فرآيندهايي كه اين اندوختهها را مديريت ميكنند.
.0 ابزار و تمهيداتي كه دسترسي به اين سرمايههاي علمي را آسان ميكنند.
مديريت دانش طيف وسيعي از فعاليت ها است كه برراي مرديريت، مبادلره، خلرق يرا ارتقراي
سرمايههاي فكري در سطح كلان به كار ميرود. مديريت دانش طراحي هوشرمندانه فراينردها، ابرزار،
ساختار و غيره با قصد افزايش، نوسازي، اشتراک يا بهبود استفاده از دانش است كه در هر كدام از سه
عنصر سرمايه فكري يعني ساختاري، انساني و اجتماعي نمايان ميشود. مديريت دانش فرايندي است
كه به سازمان ها كمك ميكند تا اطلاعات و مهرارت هراي مهرم را كره بره عنروان حافظره سرازماني
محسوب ميشود و به طور معمول به صورت سازماندهي نشرده وجرود دارنرد، شناسرايي، انتخراب،
سازماندهي و منتشر نمايند. اين امر مديريت سازمان ها را براي حل مسائل يرادگيري، برنامره ريرزي
راهبردي و تصميم گيري هاي پويا به صورت كارا و مو ر قادر ميسازد.
در بدو امرر بره مرديريت دانرش فقرط از بعرد فرن آوري نگراه ميشرد و آن را يرك فنراوري
ميپنداشتند. اما به تدريج سازمان ها دريافتند كه برراي اسرتفاده واقعري از مهرارت كاركنران، چيرزي
ماوراي مديريت اطلاعات موردنياز است. انسان ها در مقابرل بعرد فنراوري و الكترونيكري، در مركرز
توسعه، اجرا و موفقيت مديريت دانش قرار ميگيرند و همين عامل انساني وجه تمايز مديريت دانش
از مفاهيم مشابهي چون مديريت اطلاعات است .
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی
فرمت پایان نامه : pdf
تعداد صفحات : 225
ماهيت برخي از اطلاعات و دانش سازماني
تركيب مدیریت دانش و نوآوري رویكردهاي متفاوت به مدیریت دانش


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
مدیریت دانش


سرمایه اجتماعی


مفهوم دانش


دانش


استراتژي دانشي


منبع گرایي


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری و رابطه آن با کیفیت ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه کارشناسی ارشد ...

پرسشنامه محقق ساخته – پروپوزال دکتری مدیریت

پروپوزال دکتری مدیریت,پایان نامه ارشد مدیریت,پرسشنامه محقق ساخته,پروپوزال مدیریت ...

نحوه نوشتن اهمیت و ضرورت تحقیق در پروپوزال و پایان نامه +نمونه

نحوه نوشتن اهمیت و ضرورت تحقیق در پروپوزال و پایان نامه +نمونه: معمولا اهمیت وضرورت ...

دانلود پایان نامه مدیریت دانش :: دانلود تحقیق و پایان نامه

دانلود پایان نامه مدیریت دانش و کاربردهای آن در قالب ورد قابل ویرایش و پرینت در 54 صفحه به قیمت 20900 تومان که بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود نمایش داده.

« آئین نگارش پایان نامه های کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری ...

« آئین نگارش پایان نامه های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری» در این بخش شکل و شیوه ای ...

دانلود و فروش پایان نامه های رشته های برق عمران حقوق علوم ...

پایان نامه ارشد مدیریت: ... سنجش وجود رابطه بین سرمایه ... نامه با موضوع نقش رابطه بین ...

INF - دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد

... دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد ... رابطه سرمایه فکری با ... مدیریت دانش با ...

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ...

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی عوامل مختلف در رابطه با ...

پایان نامه کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران ...

New Page 2 لیست پروژه‌های کارشناسی ارشد عنوان پروژه نام استاد راهنما نام دانشجو سال ...

پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری و رابطه آن با کیفیت ...

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری پایان نامه کارشناسی ارشد ...

مجموعه ای كامل از رساله ها و پایان نامه های دانشگاهی

سایت فوق كه با عنوان پرتال پایاننامه‌های كانادا شناخته می‌شود، یكی از بخشهای ...

پایان نامه بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد ...

پایان نامه بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع ... مرجع علوم مدیریت ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه ...

... پایان نامه مدیریت ... رابطه مدیریت سرمایه ... و رابطه آن با مدیریت دانش ...

جزئیات اعتبار مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) آموزش محور ...

جزئیات اعتبار مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) آموزش محور (بدون پایان نامه)

دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی

دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری مالی منابع ...

پایان نامه روانشناسی - mehrthesis.ir

پایان نامه روانشناسی | دانلود پروپوزال و انجام موضوع پایان نامه روانشناسی با امکان ...

مرجع دانلود پروپوزال آماده|طرح پیشنهادی تحقیق

در دانشگاهها درسی ارائه می شود با عنوان روش تحقیق یا سمینار که دانشجویان با اصول ...

« آئین نگارش پایان نامه های کارشناسی کارشناسی ارشد و دکتری ...

« آئین نگارش پایان نامه های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری» در این بخش شکل و شیوه ای ...

۲۶۰ موضوع پیشنهادی پایان نامه های رشته مدیریت - گروه ...

بررسی تأثیر مدیریت رابطه با ... مدیریت دانش ... تا دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد.

ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت

اطلاعات روانشناسی و روانپزشکی، بهداشت و سلامت روان، تازه های سلامت کودکان و نوجوانان ...

جزئیات اعتبار مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) آموزش محور ...

جزئیات اعتبار مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) آموزش محور (بدون پایان نامه)

دانلود رایگان مقالات ISI باترجمه فارسی - خانه ISI ایران

دانلود رایگان مقالات isi + ترجمه فارسی دانلود مقالات خارجی با ترجمه تيم خانه مقلات isi ...

مدیریت منابع انسانی - بخشنامه در رابطه با ضوابط نحوه ...

مدیریت منابع انسانی - بخشنامه در رابطه با ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه ...

پایان نامه روانشناسی - mehrthesis.ir

پایان نامه روانشناسی | دانلود پروپوزال و انجام موضوع پایان نامه روانشناسی با امکان ...

پایان نامه درباره WiFi

تحقیق درباره عادت كرده

داروهای شیمی درمانی Cancer Chemotherapy farsi

دانلود پاورپوینت نكات مهم آموزشي جهت بيماري كه

کتاب ریسک فاکتورهای بیماریهای زنان

تحقیق درمورد تاريخچه كيمياگري

گزارش كارآموزي در صنايع كاشي خزر

پروژه مدیریت استراتژیک

سوال و جواب جزای عمومی 1 پیام نور با پاسخ تشریحی

پاورپوینت تحلیل فضا های شهری(تراکم)