دانلود رایگان


بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري - دانلود رایگاندانلود رایگان گردشگري- توسعه گردشگري- گردشگري پايدار - گردشگران

دانلود رایگان
بررسي راهكارهاي توسعه گردشگريعنوان پایان نامه: بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري(همراه با پرسشنامه و کار آماری)
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي- رشته مديريت جهانگردي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 101
شرح مختصر:
هدف از انجام اين پژوهش"شناسایی موانع توسعه گردشگری پایدار در منطقه کاشان" می باشد جامعه آماري پژوهش حاضر شامل گردشگرانی می باشد که به کاشان سفر کرده اند. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است.
برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه90 نفر تعیین شد و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی ( تصادفی ساده) جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت .
در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که براي سنجش متغیرهاي اصلی مورد استفاده قرار گرفته از مقياس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است . اعتبار محتواي اين پرسشنامه توسط اساتيد راهنما و مشاور مورد تأييد قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می باشد.
بنابراين به منظور اندازه گيري قابليت اعتماد که از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد و نر م افزار Spss مورد بهره برداری قرار گرفت. بدين منظور يك نمونه اوليه شامل 30 پرسشنامه پيش آزمون گرديد و سپس با استفاده از داده هاي به دست آمده از اين پرسشنامه ها و به كمك نر م افزار Spss میزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد و چون این ضریب بالاتر از 0.70 می باشند بنابراین این ارقام ضریب اعتماد را تایید می نماید. در اين پژوهش جهت بررسي داده هاي آماري از نر م افزار SPSS استفاده شده است. دو نوع آمار توصیفی و استنباطی براي تحلیل داده ها استفاده شده است.
فهرست مطالب
فصل اول كليات تحقيق
1-1. مقدمه. 3
1-2. بیان مسئله. 3
1-3. سوالات تحقیق.. 5
فصل دوم ادبيات تحقيق
2-1. بخش اول: مباني نظري تحقيق.. 7
2-1-1. راه هاي توسعه جهانگردي.. 7
2-1-2. راههاي ديگر توسعه جهانگردي.. 11
2-1-3. اهميت گسترش صنعت جهانگردي در ايران:16
2-1-4. تبلیغات صحیح و اطلاع رسانی وسیع. 17
2-1-5. گسترش حمل و نقل ( بنادر، فرودگاهها و شبکه جاده ای) :18
2-1-6. جهانگردی و مسائل امنیت.. 18
2-1-7. توسعه گردشگری؛ خواسته یا نیاز؟. 20
2-1-8. درآمدزایی "بلیز" از گردشگری.. 22
2-1-9. شکل های توسعه جهانگردی.. 24
2-1-10. بررسی سیاست های توسعه گردشگری ایران. 29
2-1-11. بررسي نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري.. 31
2-1-12. آميخته بازاريابي جهانگردي:33
2-1-13. تقسيم بازار و استراتژيهاي حاكم بر آن:34
2-1-14. تأملی بر گردشگری شهری در ایران و ارائه راهکارهایی در جهت توسعه پایدار این صنعت شهری 36
2-1-15. شهر و گردشگری.. 40
2-1-16. کاربری های گردشگری شهری.. 42
2-1-17. گردشگری شهری و فضای شهری.. 43
2-1-18. عناصر و فرصت های گردشگری شهری.. 45
2-1-19. شهرنشینی و گردشگری شهری.. 46
2-2. بخش دوم: پيشينه تحقيق.. 48
2-2-1. تحقیقات داخلی.. 48
2-2-2. تحقیقات خارجی.. 49
2-3. جمع بندی فصل دوم. 52
فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1. مقدمه. 54
3-2. روش پژوهش... 54
3-3. جامعه آماري.. 54
3-4. نمونه آماری.. 55
3-5. ابزار جمع آوری اطلاعات.. 55
3-6. روايي و پايايي پرسشنامه. 56
3-6-1. تعيين اعتبار(روايي) پرسشنامه. 56
3-6-2. تعيين پايايي(قابليت اعتماد) پرسشنامه. 57
3-7. تجزيه و تحليل آماري.. 58
فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری
4-1.مقدمه:60
4-2. آمار توصیفی.. 60
4-2-1.جنسیت.. 60
4-3. نتایج توصیفی.. 65
4-3-1. ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه های پرسشنامه:65
فصل پنجم نتايج ، پيشنهادات و محدوديت هاي تحقيق
5-1. مقدمه. 78
5-2. نتايجتحقيق:78
5-3. راهکار ها و پیشنهادات.. 80
5-4. محدوديت هاي تحقيق.. 82
5-5. مشکلات تحقيق.. 83
5-6. پیشنهادات مبتنی بر نتایج.. 83
5-7. پیشنهادات به محققان بعدي.. 84
منابع. 85
فهرست جداول
جدول(4-1): توزيع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.. 60
جدول(4-2): توزيع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 61
جدول(4-3): توزيع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.. 62
جدول(4-4): توزيع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک شغل.. 63
جدول(4-5): توزيع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک میزان درآمد. 64
جدول(4-6): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6. 65
جدول( 4-7): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 65
جدول( 4-8): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 66
جدول( 4-9): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 67
جدول( 4-10): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 68
جدول( 4-11): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 68
جدول( 4-12): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 69
جدول( 4-13): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه22. 70
جدول( 4-14): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه23. 71
جدول( 4-15): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه24. 71
جدول( 4-16): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه25. 72
جدول( 4-17): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه26. 73
جدول( 4-18): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه27. 73
جدول( 4-19): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه28. 74
جدول( 4-20): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه29. 75
جدول( 4-21): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه39. 75
جدول( 4-22): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه40. 76
فهرست نمودارها
نمودار(4-1): توزيع فراوانی و درصدپاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک جنسیت.. 60
نمودار (4-2): توزيع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک سن.. 61
نمودار(4-3): توزيع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک تحصیلات.. 62
نمودار(4-4): توزيع فراوانی و درصدپاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک شغل.. 63
نمودار(4-5): توزيع فراوانی و درصد پاسخگویان مورد مطالعه به تفکیک میزان درآمد. 64
نمودار(4-6): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1. 65
نمودار( 4-7): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 66
نمودار( 4-8): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 67
نمودار( 4-9): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 67
نمودار(4-10): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه19. 68
نمودار(4-11): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه20. 69
نمودار(4-12): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه21. 70
نمودار(4-13): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه22. 70
نمودار(4-14): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه23. 71
نمودار(4-15): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه24. 72
نمودار(4-16): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه25. 72
نمودار(4-17): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه26. 73
نمودار(4-18): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه27. 74
نمودار(4-19): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه28. 74
نمودار ( 4-20): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه29. 75
نمودار (4-21): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه39. 76
نمودار (4-22): ارزيابي نظرات پاسخگویان نسبت به گویه40. 76


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
گردشگري


توسعه گردشگري


گردشگري پايدار


گردشگران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


26. مقالات حقوقی ₪₪₪ - Page 2 - P30World Forums

P30World Forums - انجمن های تخصصی پی سی ورلد

كسب و كار: تعريف، اهداف و انواع :: مقاله در راهكار مديريت

عنوان مقاله: كسب و كار: تعريف، اهداف و انواع: نويسنده: ركابي، حميد: زبان: فارسي: سال ...

پرديس البرز دانشگاه تهران

توجه تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از ...

نرگس آباده

نرگس آباده - - نرگس آباده ... مدارک نمونه اساسنامه شرکتها وصورتجلسات شرکت سهامی خاص ...

جغرافياي طبیعی (اقلیم شناسی)

[ سه شنبه پانزدهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 23:17 ] [ کارجی- دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی ]

همایش های جغرافیا و زمین شناسی : همایش ها ، …

کنفرانس های جغرافیا و زمین شناسی سال 1395 - کنفرانس های جغرافیا و زمین شناسی سال های ...

همایش های جغرافیا و زمین شناسی : همایش ها ، …

کنفرانس های جغرافیا و زمین شناسی سال 1395 - کنفرانس های جغرافیا و زمین شناسی سال های ...

پرستاران استان اصفهان

رييس اداره سازمانهاي مردم نهاد سازمان ميراث فرهنگي،صنايع‌دستي و گردشگري استان ...

جنگل و محیط زیست - moeinsdgh.blogfa.com

جنگل و محیط زیست - جنگل - هرچه بگندد نمکش می زنند / وای به روزی که بگندد نمک

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي

پرديس البرز دانشگاه تهران

تاريخ دفاع راهنما / مشاور عنوان رشته مقطع نام کامل ش.د; ۹۵/۱۲/۱۵ دکتر محسن حامدي

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان بازار

تحقیق درباره اسكارني مير

تحقیق درباره از شار تا شهر 16 ص

مقاله69_خواب و مرگ و مقايسه‌ي آن دو 60 ص

قاب stl

مقاله درباره فيزيك سونوگرافي

فایل فلش فارسی g900v

افزایش واقعی بازدید سایت با هیولای بازدید

سيره ي پيامبر

عرضه و تقاضا