دانلود رایگان


بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های - دانلود رایگاندانلود رایگان یکی از مسائل مهم در توسعه پایدار شهر تهران توجه به كاربري های شهري وچگونگيتوزيعفضايي - مكانيآنها،بهمنظوراستفادةبهينهازفضايشهري، مدیریت بهینه و تحقق شاخص ها

دانلود رایگان
بکارگیری سیستم استنتاج فازی در تحلیل کاربری های شهری با رویکرد توسعه پایدار مطالعه ی موردی: مناطق 22,21,20,19,18چکیده
واژه های کلیدی: منطق فازی، سیستم استنتاج فازی، ، توسعه پایدار، کاربری شهری
فهرست مطالب
منابع و مآخذ.........................................................................................................................................................83
فهرست اشکال
فهرست جداول
فصل اول
کلیات تحقیق
1- فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه Chen And other, 2001) و زمينه را براي استدلال، استنتاج، كنترل و تصميم گيري در شرايط عدم اطمينان فراهم مي آورد(جعفري و دیگران، 1388).
1-2- بیان مسئله . دردهه هایاخیر،رشداقتصادیدرشهرهاسببجذبمداومساکنانجدیدبهشهرهاشدهاست به طوری که طی 25 سالآینده،حدود 2 میلیارد جمعیتجدیدبهشهرهایکشورهایدرحالتوسعهاضافهخواهد شدوتوسعهصنعتیدرمناطقشهریبزرگنیزباعثاستفادهبیشازحدازمنابع میگردد.درکشورهایدرحالتوسعه،شهرهایبزرگنسبتبهشهرهاییکهدرسایرنقاطجهانقرارگرفته اند،بانرخرشدبالاتریگسترشمییابند(Pradhan and Perera 2005).
( Richardson,2000).در واقع ريشهنگرشتوسعهپايداربهنارضايتيازنتايجتوسعهورشداجتماعي - اقتصاديدرشهرهابر می گردد. در تمامی تعاریف مربوط به پایداری مبحث ارتقاءکیفیت زندگی ضمن در نظر گرفتن طرفیت تحمل محیط زیست و پاسخ گویی به نیاز های نسل حاضر بدون ایجاد محدودیت برای امکانات نسل آینده در راستای تأمین نیازهایشان مدنظر می باشد(صرافی، 1375). علاوه بر این می توان چنین عنوان نمود که ایده پایداری مفهومی است که چهار مؤلفه زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی را مورد توجه قرار می دهد( بحرینی ،1380).
1-3- ضرورت تحقیق

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلودرایگان پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی

مقاله 92 بررسی ديدگاه‌هاي فقها و حقوق‌دانان در

WisdomSoft MotionGIF v4.1.341

ملاک‌های مشروعیت و مقبولیت تئاتر در جامعة

تحقیق درباره امام هادی

تحقیق درباره یهود

آموزش زبان گراف در plc | جلسه 18

نظریه اریک اریکسون تعداد صفحه(21)

حدائق الانوار في حقايق الاسرار(جامع العلوم)

نرم افزار مخصوص خواندن پيامهاي دريافتي مخصوص